Events

Op 20 september 2022 verscheen het nieuwe Koninklijke Besluit rond re-integratie van langdurig zieke werknemers in het Belgisch Staatsblad. Dit kadert in een breder beleid inzake re-integratie en het beheer van langdurig zieken en heeft een grote impact op elke onderneming.

Tijdens dit webinar is het dan ook onze bedoeling om u een overzicht te bieden van de nieuwigheden, zoals:

  • het nieuwe contactmoment om de werknemers te informeren over de mogelijkheden voor re-integratie;
  • de aanpassingen van het re-integratietraject op vlak van termijnen, beslissingen en de verplichtingen in dit verband voor zowel werkgever als werknemer;
  • de mogelijkheid van een bezoek voorafgaand aan de werkhervatting en spontane bezoeken bij de preventieadviseur-arbeidsarts;
  • de aangekondigde sancties voor zowel de werkgevers als de werknemers die niet meewerken aan het re-integratiebeleid;
  • het belang van het versterken van het collectieve re-integratiebeleid binnen de onderneming.

Daarnaast zullen we ook dieper ingaan op de wijzigingen op vlak van beëindiging van de arbeidsovereenkomst wegens medische overmacht. Tot slot staan we ook stil bij de recente ontwikkelingen op vlak van discriminatie op basis van de gezondheidstoestand en/of handicap.