Aanwerving en rekrutering

We adviseren, onderhandelen en stellen arbeidsovereenkomsten op.

Compensation and Benefits

Claeys & Engels behandelt alle fiscale en socialezekerheidsrechtelijke vragen over het loon en andere voordelen.

Dit gaat van de keuze van het professionele statuut (werknemer, bedrijfsleider, zelfstandige, managementvennootschap) tot het opstellen van variabele loonschema's of bonusplannen, waaronder verloning door middel van aandelen (aandelenopties, aandelen, winstdeling, "phantom stock", enz.) en gesplitte loonbetalingen, bij werken in verschillende landen.

We adviseren ook over de invoering en uitvoering van innoverende beloningsstrategieën, waaronder flexibele verloningspakketten en cafetariaplannen.

Tax

Claeys & Engels adviseert in alle aspecten van fiscaal recht en biedt innovatieve oplossingen aan in deze complexe rechtstak. Onze dienstverlening omvat het invullen van belastingaangiften, belasting optimalisatie berekeningen, compliance, etc. Onze advocaten hebben een uitstekende relatie met de Belgische belastingautoriteiten.

Arbeidsduur en verlof

We adviseren onze clienten over alle aspecten van arbeidsduur, jaarlijkse vakantie, tijdskrediet, ouderschapsverlof, einde loopbaan regimes en het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT).

Mobiliteit en immigratie

Claeys & Engels behandelt alle aspecten van grensoverschrijdende tewerkstelling en globale mobiliteit.

Onze advocaten stellen detacheringsbrieven op en ontwikkelen beleidslijnen en praktijken aangaande globale mobiliteit. We bieden bijstand inzake immigratie en verstrekken inlichtingen over verblijfsvisa, werk- en verblijfsvergunningen, alsook over andere administratieve formaliteiten (Limosa). We behandelen ook de hieraan verbonden aspecten op het vlak van tewerkstelling, fiscaliteit, sociale zekerheid en pensioenen.

Binnen onze Ius Laboris-alliantie werken we aan grensoverschrijdende migratieprojecten die rekening houden met alle toepasselijke lokale vereisten voor expats.

Discriminatie

Het discriminatieteam van Claeys & Engels focust zich op alle vormen van verboden discriminatie in alle aspecten van tewerkstelling. We bestuderen trends in opkomende kwesties, soorten van vorderingen, preventiemethoden, compliance tools, geschillenbeslechtingsmethoden en recente rechtszaken.

Gegevensbescherming en privacy

We adviseren over de bescherming van persoonsgegevens en privacywetten, meer bepaald over de toepassing van databanken en specifieke software die verband houden met HR en personeelsbeheer, de controle van e-mail- en internetverkeer en het gebruik van bewakingscamera's en "volgsystemen".

We geven ook advies naar de mogelijkheden van onderzoek naar het wangedrag van werknemers.

Welzijn op het werk

We adviseren over alle juridische vragen in verband met welzijn op het werk met inbegrip van arbeidsveiligheid, gezondheid en psycho-sociale risico's op het werk waaronder stress, burn-out, geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op het werk.

We begeleiden bedrijven die informeel of formeel gevraagd worden om op te treden en we verdedigen zaken voor de arbeidsrechtbanken en -hoven.

Wordt jouw onderneming geconfronteerd met een ernstig arbeidsongeval, dan staan we jou bij zowel wat betreft de beperking van de aansprakelijkheidsrisico's als in geval van een eventuele strafrechtelijke procedure.

Sociale verkiezingen

Claeys & Engels begeleidt cliënten in de verschillende fases van de verkiezingsprocedure evenals in geval van een geschil voor de arbeidsrechtbank.

U vindt meer informatie op onze website www.socialelections.be.

Werknemers-vertegenwoordiging

Claeys & Engels geeft advies over alle regels met betrekking tot de organisatie van de werknemersvertegenwoordiging in overlegorganen waaronder sociale verkiezingen. We assisteren ook bij het onderhandelen en opstellen van collectieve arbeidsovereenkomsten en arbeidsreglementen op ondernemingsniveau. Claeys & Engels was een pionier door als eerste voor de rechtbanken de stopzetting van feitelijkheden te eisen in geval van stakingen en collectieve arbeidsconflicten.

Oneerlijke concurrentie en intellectuele eigendomsrechten

We adviseren over de bescherming tegen oneerlijke concurrentie door (ex-)werknemers, niet-afwerving van cliënten en werknemers, vertrouwelijke informatie en intellectuele eigendomsrechten die ontwikkeld zijn tijdens of in verband met het werk.

Herstructurering en overdracht van onderneming

We helpen onze cliënten bij het voorbereiden, begroten en uitvoeren van collectieve ontslagen en sluitingen.

We helpen bij het informeren en consulteren, en bij collectieve onderhandelingen die betrekking hebben op een bedrijfsherstructurering, een overdracht van onderneming, fusies en overnames, enz.

Pensioenen

Claeys & Engels adviseert cliënten inzake aanvullende pensioenplannen. Onze advocaten stellen ondernemings- en sectorpensioenreglementen op, passen deze aan en stellen andere relevante documenten op teneinde wijzigingen aan het planontwerp door te voeren en om te voldoen aan de nieuwe ontwikkelingen in de wetgeving en rechtspraak. Claeys & Engels zorgt ook voor alle pensioen gerelateerde aspecten van internationale tewerkstelling en adviseert een groot aantal pensioenfondsen over kwesties met betrekking tot hun structuur en beheer.

Claeys & Engels begeleidt cliënten bij het opzetten van een pensioenfonds, waaronder pan-Europese pensioenfondsen. We hebben ook een uitgebreide ervaring op het gebied van discriminatie aangelegenheden inzake pensioenplannen en begeleiden cliënten bij de harmonisatie van pensioenplannen na fusies en overnames.

Sociale inspecties en strafrecht

Claeys & Engels behandelt ook sociaal strafrechtelijke vragen en we begeleiden onze cliënten bij administratieve procedures (sociale inspecties) en verdedigen ondernemingen en hun bestuurders voor de strafgerechten.

Publieke sector

Claeys & Engels begeleidt publieke autoriteiten en regelgevende instanties bij het beheer van hun personeel: hetzij contractueel hetzij statutair. Onze diepgaande kennis van het arbeidsrecht van de private markt laat ons toe om een innovatieve aanpak in onze adviezen aan te bieden.

Corporate governance

We assisteren cliënten op het vlak van bestuurderscontracten en, algemener, vennootschapsrechtelijke kwesties die kunnen voorkomen in de HR-context.

We zien toe op de werking van de algemene vergadering, de raad van bestuur en het directiecomité, en de aanstelling en het ontslag van bestuursleden en managers (inclusief contracten, verslagen en publicatieformaliteiten).

We geven advies over de aansprakelijkheid van directeurs en bestuurders en over de deelname van het management in het kapitaal.

We adviseren over de impact van codes en wetten met betrekking tot corporate governance, waaronder publicatievereisten en -beperkingen, bonussen en "gouden parachutes".

Ondernemingsrecht

Claeys & Engels behandelt contracten met zelfstandige commerciële partners (consultancy, agentuur, franchise, distributie, diensten, ...) en leasing contracten.

Beëindiging van de tewerkstelling

Claeys & Engels heeft de berekeningstool www.opzegging.be ontwikkeld naar aanleiding van de nieuwe ontslagregels die van kracht zijn voor ontslagen vanaf 1 januari 2014.

De formule Claeys, die vroeger zeer veel gebruikt werd in België om opzeggingstermijnen en -vergoedingen te berekenen, werd ontwikkeld door Thierry Claeys, stichtend vennoot van ons kantoor.

Dagelijks bepleiten we ontslagzaken voor alle Belgische arbeidsgerechten.