Teamwerk

  • Onze assistentes werken in team en in nauwe samenwerking met de advocaten.
  • De verschillende departementen vergaderen regelmatig.
  • De verantwoordelijken van de departementen komen maandelijks bijeen om de coördinatie van de verschillende projecten te bespreken.
  • We voorzien in een bonussysteem bij het realiseren van collectieve doelstellingen door het team.

Opleiding

Om de integratie van onze nieuwe medewerkers optimaal te laten verlopen en onze administratieve staffleden goed te omkaderen voorzien wij in het volgende:

  • toewijzing van een Coach bij wie iedere nieuwe medewerker terecht kan met alle werkgerelateerde vragen of problemen;
  • interne opleidingen door collega's;
  • externe opleidingen, afhankelijk van de individuele behoeftes zoals gedefinieerd gedurende de evaluatiegesprekken;
  • e-learning.

Betrokkenheid bij de kantoororganisatie

In 2010 werd een pilootproject opgestart met als doelstelling de evaluatieprocedure voor de administratieve medewerkers te herzien. Wij wilden onze staffleden dichter bij het proces betrekken en hen meer verantwoordelijkheid geven voor hun eigen ontwikkeling.

In het kader van dit project werden met de hulp van de advocaten en assistentes de key competenties voor onze assistentes vastgelegd en omschreven.

In 2011 werden brainstormsessies voor alle advocaten en staffleden georganiseerd op basis van vijf thema's die als inspiratie voor nieuwe ideeën gediend hebben.

Ook dit jaar doen we weer beroep op de creativiteit, inspiratie en motivatie van ons administratief team om de daad bij het woord te voegen.