Newsflash
Individuele arbeidsbetrekkingen
Gezondheid en veiligheid

Eerder dit jaar werd de vakantiewetgeving aangepast waardoor vakantiedagen van werknemers die ziek worden tijdens hun wettelijke vakantie, omgezet worden in ziektedagen (zie onze newsflash van 3 april 2023).

Op 31 juli 2023 verscheen in het Belgisch Staatsblad een wet die enkele wijzigingen aanbrengt aan de Arbeidsovereenkomstenwet en de Arbeidsreglementenwet teneinde de nieuwe vakantieregels ook correct arbeidsrechtelijk te omkaderen.

Wanneer een werknemer ziek wordt tijdens zijn jaarlijkse vakantie gelden alle normale regels inzake schorsing van de arbeidsovereenkomst wegen ziekte. Dit betreft o.a. de verplichtingen ten aanzien van de werkgever, de mogelijkheid voor de werkgever om een controlearts te sturen en de regels inzake het gewaarborgd loon. 

Het nieuwe artikel 31/2 van de Arbeidsovereenkomstenwet voorziet evenwel in enkele specifieke en bijkomende verplichtingen wanneer de werknemer die ziek wordt tijdens zijn vakantie het recht op het behoud van vakantiedagen wenst uit te oefenen:

  • De werknemer moet zijn werkgever onmiddellijk op de hoogte brengen van zijn verblijfsadres indien hij zich niet op zijn thuisadres bevindt (dus ook wanneer hij in het buitenland is).
  • De werknemer bezorgt de werkgever steeds een geneeskundig getuigschrift. Dit getuigschrift vermeldt minstens het volgende:
    • de arbeidsongeschiktheid;
    • de waarschijnlijke duur ervan;
    • of de werknemer zich buitenshuis mag begeven.

Wanneer de werknemer na de periode van arbeidsongeschiktheid onmiddellijk zijn “verloren vakantiedagen” wenst op te nemen, dient hij dit mee te delen aan de werkgever wanneer hij hem het geneeskundig getuigschrift bezorgt. De vakantieperiode wordt aldus niet automatisch verlengd, maar dit vormt wel een mogelijkheid mits akkoord van de werkgever. 

Werkgevers moeten de formaliteiten die werknemers dienen na te leven om hun arbeidsongeschiktheid tijdens een periode van jaarlijkse vakantie te melden, verplicht opnemen in het arbeidsreglement. Het arbeidsreglement kan eenvoudig aangepast worden door de werkgever, aangezien voorzien wordt dat de strikte procedure om het arbeidsreglement te wijzigen niet gevolgd moet worden.

Aandachtspunt

Indien een werknemer ziek wordt tijdens een vakantieperiode, zijn er bijkomende verplichtingen in hoofde van de werknemer. De werkgever heeft dan weer de verplichting om deze bijkomende verplichtingen vanaf 1 januari 2024 op te nemen in het arbeidsreglement.