Newsflash
Einde van de arbeidsovereenkomst

Door een wijziging van het Burgerlijk Wetboek – met name de invoering van Boek I (“Algemene bepalingen”) in het (nieuwe) Burgerlijk Wetboek – zal zaterdag vanaf 1 januari 2023 niet langer beschouwd mogen worden als een werkdag, althans voor zover het gaat om de berekening van (drie) werkdagen zoals voorzien in de Arbeidsovereenkomstenwet. Dit zal een impact hebben op de datum waarop de aangetekende opzeggingsbrief verstuurd moet worden in geval van opzegging van de arbeidsovereenkomst met een opzeggingstermijn, en op de berekening van de termijn van drie werkdagen in het licht van een ontslag om dringende reden.

Wanneer de arbeidsovereenkomst opgezegd wordt met een opzeggingstermijn en de opzeggingsbrief per aangetekende post verstuurd wordt, zal deze opzeggingsbrief pas uitwerking hebben de 3de werkdag na de datum van verzending. Het is op dit ogenblik algemeen aanvaard dat in dit verband alle dagen van de week beschouwd moeten worden als “werkdagen”, met uitzondering enkel van zon- en feestdagen. Ook zaterdag wordt dus als een “werkdag” beschouwd. Diezelfde regel geldt ook in geval van een ontslag om dringende reden: voor de berekening van de termijn van drie werkdagen moet ook zaterdag telkens als “werkdag” beschouwd worden. Enkel zon- en feestdagen zijn geen “werkdagen”, ongeacht of er binnen de onderneming op zaterdag gewerkt wordt.

Door de voormelde wijziging van het Burgerlijk Wetboek zal dit in de nabije toekomst veranderen: ook zaterdag zal niet meer als een “werkdag” beschouwd worden, net zoals zon- en feestdagen. 

Dit betekent dat – als het de bedoeling is om de opzeggingstermijn de eerstvolgende maandag te laten ingaan – de aangetekende opzeggingsbrief binnenkort ten laatste op dinsdag verstuurd moet worden i.p.v. ten laatste op woensdag (in een week zonder feestdagen). 

Dit betekent ook dat – als de werkgever binnenkort op woensdag kennis krijgt van een zwaarwichtige tekortkoming – hij nog tot en met de daaropvolgende maandag de tijd heeft om tot ontslag om dringende reden over te gaan. En wanneer het ontslag om dringende reden op woensdag werd doorgevoerd, kan de aangetekende brief met de motivering van het ontslag nog ten laatste de daaropvolgende maandag verstuurd worden.

De nieuwe regel geldt echter pas vanaf 1 januari 2023. Het is immers op 1 januari 2023 dat de wijziging van het Burgerlijk Wetboek in werking treedt. Tot die datum blijft gelden dat zaterdag wel een werkdag is (tenzij zaterdag een wettelijke feestdag zou zijn).

Aandachtspunt

Met ingang van 1 januari 2023 zal zaterdag niet langer beschouwd worden als een werkdag. Hiermee zal rekening gehouden moeten worden wanneer overgegaan wordt tot opzegging van de arbeidsovereenkomst (beëindiging met een opzeggingstermijn met een aangetekend schrijven) en in geval van ontslag om dringende reden.