Newsflash
Collectieve arbeidsbetrekkingen

De Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) organiseert ieder jaar op 28 april de Werelddag voor veiligheid en gezondheid op het werk (Safeday). Deze dag staat in o.a. het teken van de vele ernstige arbeidsongevallen die zich helaas nog dagelijks op het werk voordoen. Omdat we ook met Claeys & Engels willen bijdragen tot een veiligere werkomgeving, geven we u graag een praktische tip om de bewustwording op de werkvloer te verhogen: Zet in op uw hiërarchische lijn binnen uw onderneming en voorzie ook voor hen de nodige opleiding, op maat van hun rol en functie binnen de onderneming.

Wie als werkgever geconfronteerd wordt met een ernstig arbeidsongeval, met situaties die het mentaal welzijn op het werk en/of de gezondheid en veiligheid op het werk in gevaar brengen, loopt het risico om hiervoor aansprakelijk te worden gesteld. Ditzelfde risico geldt ook voor leden van het management (bestuurders, gedelegeerd bestuurders) alsook voor de andere leden van de hiërarchische lijn binnen de betrokken onderneming.

De leden van de hiërarchische lijn dienen door de werkgever nauw te worden betrokken bij de uitvoering en uitwerking van het welzijnsbeleid. Concreet dienen zij o.a. te worden betrokken bij de uitvoering van risicoanalyses en uitwerking van preventiemaatregelen, die in functie van de resultaten van de risicoanalyses worden genomen.

In de Codex Welzijn op het Werk zijn tevens enkele bijzondere taken opgenomen die aan de leden van de hiërarchische lijn worden toegewezen en waarvoor zij, elk binnen hun bevoegdheid en op hun niveau, verantwoordelijk zijn. Het gaat dan bijvoorbeeld om de verplichting om er als hiërarchische lijn over te waken dat de werknemers de gekregen veiligheidsinstructies correct uitvoeren, alsook te controleren of de werknemers wel over de nodige bekwaamheid beschikken om een bepaalde taak uit te voeren.

De laatste tijd stellen we vast dat de inspectiediensten tijdens hun onderzoek na een ernstig arbeidsongeval meer en meer nagaan of de werkgever zijn hiërarchische lijn heeft opgeleid omtrent de respectievelijke taken en verantwoordelijkheden die hen door de Welzijnswet worden toebedeeld.

De leden van de hiërarchische lijn dienen in eerste instantie informatie en opleidingen te krijgen over dezelfde onderwerpen als ‘uitvoerende’ werknemers, maar de inhoud van de informatie en opleidingen dient in principe te worden aangepast/uitgebreid naargelang hun positie en bevoegdheid binnen de onderneming. Opdat de leden van de hiërarchische lijn überhaupt in staat zouden zijn om hun wettelijke taken uit te voeren, is het evenwel noodzakelijk dat de werkgever zijn hiërarchische lijn ook hierover concreet opleidt én informeert over wat nu exact van hen wordt verwacht.

Niet alleen zullen dergelijke opleidingen een eventueel toekomstig risico op aansprakelijkheid beperken, maar vooral creëert dit een zekere bewustwording onder de leden van de hiërarchische lijn. Maar al te vaak zien we nog dat leden van de hiërarchische lijn, ingevolge hun ervaring en onderschatting van de risico’s, niet altijd het juiste voorbeeld geven aan de (minder ervaren) werknemers die zij onder hun hoede hebben. De bewustwording van de hiërarchische lijn zal dan ook ongetwijfeld bijdragen tot het veiligheidsbeleid van de onderneming en bijgevolg (ernstige) arbeidsongevallen vermijden.

Actiepunt

Wees aandachtig om ook de leden van de hiërarchische lijn op te leiden omtrent hun taken en verantwoordelijkheden op het vlak van welzijn op het werk.

Met Claeys & Engels verzorgen we sinds enkele jaren interactieve en praktische opleidingen, uitgewerkt op maat van de onderneming én in functie van de specifieke behoeften, zowel voor de leden van de hiërarchische lijn als het management.

Meer info vindt u hier in de opleidingscatalogus.