Newsflash
Collectieve arbeidsbetrekkingen

Zowel de RVA als de FOD WASO hebben de documenten gepubliceerd om de toepassing van tijdelijke werkloosheid na 31 augustus 2020 te kunnen aanvragen.

Zoals toegelicht in onze vorige newsflash (zie onze newsflash van 3 juli 2020 ) zullen de voorwaarden voor Corona-werkloosheid vanaf 1 september 2020 worden aangepast. Daarnaast wordt voorzien in een overgangsregeling voor tijdelijke economische werkloosheid voor bedienden. Intussen hebben de RVA en de FOD WASO de nodige documenten gepubliceerd teneinde ondernemingen toe te laten hun aanvraag hiertoe in te dienen.

Het eerste formulier gepubliceerd door de RVA, het C106A-corona-HGO-formulier, kan gebruikt worden door de werkgever die gebruik wil blijven maken van de vereenvoudigde procedure voor tijdelijke werkloosheid corona (overmacht).

Om dit te kunnen doen, moet de werkgever aantonen dat:

  • hij ofwel behoort tot een sector die lijdt onder de beperkende maatregelen van de minister van Binnenlandse Zaken;
  • hij ofwel minstens 20% dagen tijdelijke werkloosheid in het tweede trimester van 2020 heeft ten opzichte van het totale aantal dagen aangegeven bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid.

De werkgever die voldoet aan één van deze voorwaarden moet dit formulier per e-mail doorsturen naar het RVA-kantoor bevoegd voor de maatschappelijke zetel van de onderneming. Bijgevolg zal hij gebruik kunnen blijven maken van de vereenvoudigde procedure vanaf 1 september tot en met 31 december 2020.

Het tweede formulier, het C106A-corona-overgangsstelsel, moet worden gebruikt om te kunnen genieten van de overgangsmaatregelen in geval men terugvalt op het stelsel van tijdelijke werkloosheid voor economische redenen voor de bedienden.

De werkgever moet aantonen dat er een vermindering van productie of van omzet was in de loop van het kwartaal dat de aanvraag voorafgaat. Het moet gaan om een vermindering van minstens 10% ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2019. De werkgever moet dit formulier per aangetekende zending bezorgen aan het RVA-kantoor bevoegd voor de maatschappelijke zetel van de onderneming. 

Om gebruik te kunnen maken van dit overgangsregime, moet de onderneming gebonden zijn door een sectorale of ondernemings-cao. Bij gebreke van dergelijke cao, dient een ondernemingsplan te worden opgemaakt. Het aangepaste ondernemingsplan voor deze overgangsregeling werd intussen ook gepubliceerd op de website van de FOD WASO.

Actiepunt

 Indien u ook na 31 augustus 2020 nog verder gebruik wil maken van tijdelijke werkloosheid, zal nagegaan moeten worden aan welke voorwaarden de onderneming voldoet en zal u tijdig de nodige documenten hiervoor moeten indienen.