Newsflash
Werknemersvertegenwoordiging
Ondernemingsrecht en corporate governance

De Wet van 24 juli 1987 betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers werd begin dit jaar ingrijpend gewijzigd voor wat betreft de terbeschikkingstelling van werknemers. Het K.B. dat moest zorgen voor de procedure tot informatie van de ondernemingsraad ontbrak echter nog.Met het K.B. van 17 juli 2013 (B.S. 29 juli 2013) wordt een informatieprocedure ingevoerd

Zoals uiteengezet in onze newsletter van 11 januari 2013 dienen sinds de wetswijziging een aantal strikte voorwaarden te zijn voldaan indien de gebruiker in het kader van de uitvoering van een overeenkomst instructies geeft aan ter beschikking gestelde werknemers.

De gebruiker moet bovendien onverwijld zijn ondernemingsraad informeren over het bestaan van deze overeenkomst. Het K.B. van 17 juli 2013 bepaalt op welke manier:

- de gebruiker dient de secretaris van de ondernemingsraad onverwijld op de hoogte te brengen van het bestaan van de overeenkomst die instructies bevat. Dit kan per schriftelijke of elektronische kennisgeving;

- de secretaris brengt op zijn beurt de leden van de ondernemingsraad op de hoogte;

- binnen de 14 kalenderdagen na het verzoek hiertoe (of indien de overeenkomst van kortere duur is, voor het einde van de overeenkomst) bezorgt de gebruiker aan de leden die dit gevraagd hebben een kopie van het gedeelte van de overeenkomst dat de instructies bevat.

Indien er geen ondernemingsraad is, dient de persoon aangeduid in het huishoudelijk reglement van het CPBW te worden geïnformeerd van het bestaan van de overeenkomst, en die zal op zijn beurt de leden van het CPBW informeren. Indien er ook geen CPBW is, dienen alle leden van de vakbondsafvaardiging rechtstreeks geà¯nformeerd te worden.

Indien de gebruiker nalaat een kopie te geven aan de leden die dit vragen, zal de overeenkomst geacht worden niet te bestaan, waardoor er sprake zal zijn van verboden terbeschikkingstelling.

> Actiepunt:

Informeer uw sociale overlegorganen over het bestaan van een dienstverleningsovereenkomst met instructies.

Bezorg tijdig een kopie van de instructies aan de leden van uw sociale overlegorganen die dit vragen.