Newsflash
Collectieve arbeidsbetrekkingen

Op het Overlegcomité van woensdag 17 november 2021 hebben de federale- en de deelstatelijke regeringen beslist om bijkomende maatregelen te nemen in de strijd tegen de Covid-pandemie. Eén van deze maatregelen is het herinvoeren van verplicht telewerk. De afspraken werden nu vastgelegd in het Koninklijk Besluit van 19 november 2021. We zetten hierna de belangrijkste krijtlijnen uiteen van dit heringevoerde verplicht telewerk.

Vanaf zaterdagochtend 20 november 2021 (7u) is telewerk opnieuw verplicht in de privésector en in openbare besturen, tenzij dit onmogelijk is omwille van de aard van de functie of de continuïteit van de bedrijfsvoering, de activiteiten of de dienstverlening. Deze verplichting geldt voor alle tewerkgestelde personen, ongeacht de aard van de arbeidsrelatie (werknemers, zelfstandigen, ..).

Het telethuiswerk vindt plaats in overeenstemming met cao nr. 85 (structureel telewerk). Indien er in dat kader niets is voorzien op organisatieniveau zijn de regels uit cao nr. 149 van toepassing (telewerk omwille van de coronacrisis). Meer informatie hierover kan je vinden in één van onze vorige newsflashes.

Attestatieplicht

Personen die niet kunnen telewerken moeten in het bezit zijn van een attest of enig ander bewijsstuk van hun werkgever of opdrachtgever dat bevestigt dat hun aanwezigheid op de werkvloer noodzakelijk is.

Maandelijkse registratieplicht

Verder moeten ondernemingen maandelijks via de portaalsite van de RSZ per vestigingseenheid registreren:

  • totaal aantal tewerkgestelde personen
  • totaal aantal personen met een niet-telewerkbare functie.

De eerste aangifte wordt uiterlijk op 30 november 2021 verricht voor de periode van 22 november tot en met 31 december 2021. Latere aangiftes moeten telkens op de zesde kalenderdag van de maand worden verricht.

Er moet enkel een nieuwe maandelijkse aangifte verricht worden indien de situatie is gewijzigd vergeleken met de maand ervoor.

KMO’s met minder dan 5 werknemers en een aantal sectoren (gezondheidszorg, gesubsidieerd onderwijs, …) zijn vrijgesteld van deze registratieplicht.

Terugkeermomenten en aanwezigheidsgraad op de werkvloer

Voor de telewerkbare functies kan tot en met 12 december 2021 in één terugkeermoment per persoon per week worden voorzien. Vanaf 13 december 2021 wordt dit verhoogd tot twee dagen per week. Voor deze terugkeermomenten gelden de volgende voorwaarden:

  • De terugkeer kan niet verplicht worden opgelegd en vindt plaats in onderling akkoord met de werknemer;
  • Het doel van de terugkeermomenten is de bevordering van het psychosociaal welzijn en de teamgeest;
  • Werknemers die terugkeren, moeten instructies krijgen over de veiligheidsmaatregelen op de werkvloer;
  • Werknemers die ziek zijn, symptomen vertonen of in quarantaine zijn, mogen niet terugkeren;
  • Er moeten maatregelen voorzien worden om car pooling en verplaatsingen met het openbaar vervoer tijdens piekmomenten te vermijden.

Tot en met 12 december 2021 kan per dag maximum 20% van de personen met een telewerkbare functie tegelijk aanwezig zijn. Vanaf 13 december 2021 wordt dit opgetrokken tot maximum 40%.

Voor de KMO’s waar minder dan tien personen werkzaam zijn, mogen maximum vijf personen van diegenen voor wie het telethuiswerk verplicht is, tegelijk in de vestigingseenheid aanwezig zijn.

Actiepunt

Als organisatie doe je er goed aan om dit verplicht telewerk en de formaliteiten die er bij komen kijken opnieuw strikt na te leven. De sociale inspectiediensten controleren de naleving ervan en zullen repressief optreden bij schendingen (gesanctioneerd met strafrechtelijke of administratieve geldboetes). Bovenaan uw to do lijst, moet zeker de verplichte maandelijkse registratie staan, die de eerste keer uiterlijk op 30 november 2021 moet worden uitgevoerd.