Newsflash

Door de COVID-maatregelen was het voor grensarbeiders plots niet meer mogelijk om te werken op de bedrijfslocatie van de werkgever en waren ook zij noodgedwongen verplicht om thuis te werken. In 2020 hebben de Belgische en Europese autoriteiten maatregelen genomen om de impact van het telewerken door de COVID-maatregelen te neutraliseren op het vlak van de fiscaliteit en de sociale zekerheid. Deze maatregelen werden telkens verlengd, maar liepen gisteren af.  Vanaf vandaag gelden opnieuw de normale regels op het vlak van de fiscaliteit. Wat de sociale zekerheid betreft liepen de COVID-maatregelen gisteren af, maar er werd recent een overgangsperiode aangekondigd voor telewerkende grensarbeiders (tot en met 31 december 2022).

Fiscaal

Telewerk in het buitenland kan een impact hebben op de inkomstenbelasting van een werknemer. Indien een werknemer in het buitenland zijn of haar fiscale woonplaats heeft, dan zal hij of zij belast worden in het buitenland voor alle dagen die hij of zij in het buitenland telewerkt.

Door de COVID-maatregelen werden werknemers vanaf maart 2020 echter geconfronteerd met verplicht telewerk vanuit hun woonplaats.

België heeft enkele bilaterale akkoorden gesloten met haar buurlanden (Nederland, Frankrijk, Duitsland en Luxemburg) om dit telewerk te neutraliseren op het vlak van de fiscaliteit. In deze akkoorden werd overeengekomen dat deze thuiswerkdagen alsnog belastbaar zijn in de werkstaat ondanks dat de werknemer daar niet fysiek werkte. Deze fiscale neutraliseringsmaatregelen liepen echter gisteren af.

Indien een grensarbeider zal thuiswerken vanuit zijn of haar woonstaat dan zal dit vanaf vandaag een impact hebben op zijn of haar inkomstenbelasting. Voor een grensarbeider die in het buitenland woont en in België werkt zal dit bijvoorbeeld tot gevolg hebben dat er een belastbaarheid is in de woonstaat voor de dagen dat hij of zij daar telewerkt en een belastbaarheid in België voor de dagen die hij in België presteert en die door de Belgische werkgever worden vergoed.

Dit kan voor werkgevers tot gevolg hebben dat er een buitenlandse bedrijfsvoorheffing moet worden ingehouden op het inkomen dat belastbaar is in dat land. Daarnaast kan het thuiskantoor van de werknemer onder bepaalde omstandigheden als een vaste inrichting beschouwd worden, wat tot gevolg heeft dat een gedeelte van de winst belastbaar wordt in de vennootschapsbelasting in dat land.

Sociale zekerheid

In Europese context geldt het basisprincipe dat slechts één sociale zekerheidsstelsel van toepassing kan zijn (werkstaat). In geval van een gelijktijdige tewerkstelling in meerdere lidstaten is de werknemer onderworpen aan de sociale zekerheid van zijn of haar woonstaat indien hij of zij er voor minstens 25% werkt. Indien bijvoorbeeld een grensarbeider 25% of meer van thuis werkt, dan zal de sociale zekerheid bijgevolg verschuiven naar de woonstaat en zal niet langer de sociale zekerheid van de lidstaat waar de zetel van de werkgever gevestigd is van toepassing zijn.

De afgelopen 2 jaar waren er echter COVID-maatregelen in werking op vlak van sociale zekerheid, waarbij de Europese sociale zekerheidsadministraties het telewerk in andere lidstaten ingevolge de COVID-maatregelen niet in aanmerking namen voor de vaststelling van de toepasselijke sociale zekerheidswetgeving. Deze neutraliseringsmaatregelen liepen gisteren af.  

De Administratieve Commissie voor de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels heeft op 14 juni 2022 echter een akkoord bereikt om tot 31 december 2022 in een overgangsperiode inzake sociale zekerheid te voorzien voor telewerkende grensarbeiders. Deze overgangsperiode heeft tot gevolg dat het telewerk van grensarbeiders in hun woonstaat geen wijziging van de toepasselijke sociale zekerheid met zich meebrengt.

Op vlak van sociale zekerheid zal er dus momenteel geen wijziging zijn voor telewerkende grensarbeiders door de overgangsperiode. Voor werknemers die niet binnen deze categorie vallen, kunnen er eventueel wel gevolgen zijn omwille van het aflopen van de COVID-maatregelen.

Conclusie

Vanaf vandaag zal telewerk in het buitenland opnieuw belangrijke gevolgen met zich kunnen meebrengen op vlak van fiscaliteit aangezien de COVID-maatregelen afgelopen zijn. Inzake sociale zekerheid zal er nog een overgangsperiode gelden met neutraliseringsmaatregelen voor telewerkende grensarbeiders tot en met 31 december 2022.

Actiepunt

Maak duidelijke afspraken met werknemers inzake telewerk in het buitenland en leg eventueel beperkingen op inzake het aantal dagen dat werknemers mogen telewerken in het buitenland. Verder is het ook belangrijk dat de dagen waarop de werknemer in het buitenland werkt nauwkeurig worden bijgehouden (tracking).