Newsflash
Sociale verkiezingen

Uiterlijk op dag X+35 (die valt in de periode van 19 maart tot en met 1 april 2024 in functie van de datum van de verkiezingen) moeten de kandidatenlijsten worden ingediend. Deze lijsten moeten ten laatste op dag X+40 door de werkgever worden aangeplakt. De werkgever kan tegen een lijst een beroep instellen bij de arbeidsrechtbank ofwel tot dag X+52, ofwel tot dag X+61.

De kandidatenlijsten moeten worden ingediend door de representatieve organisaties of hun volmachthouders of door een huislijst (voor de kaderleden) uiterlijk op dag X+35 (tussen 19 maart en 1 april 2024 in functie van de verkiezingsdag). De indiening kan gebeuren door verzending of overhandiging van papieren kandidatenlijsten aan de werkgever. In deze gevallen is de datum van verzending/overhandiging relevant om te weten of de lijst tijdig is ingediend. De representatieve organisaties kunnen hun lijsten ook indienen via de webapplicatie van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg waarbij de werkgever dan via de e-box of per e-mail een melding zou moeten ontvangen. U kan de kandidatenlijst dan raadplegen via de webapplicatie.

De verkiezingsprocedure mag stopgezet worden in de volgende drie gevallen:

  • wanneer geen enkele kandidatenlijst is ingediend voor geen enkele categorie (volledige stopzetting);
  • wanneer voor een bepaalde werknemerscategorie geen enkele kandidatenlijst werd ingediend (stopzetting enkel voor deze categorie);
  • wanneer voor een bepaalde werknemerscategorie maar één kandidatenlijst werd ingediend en wanneer het aantal kandidaten lager of gelijk is aan het aantal voor deze categorie toe te kennen effectieve mandaten (stopzetting enkel voor deze categorie).

Uiterlijk op dag X+40 (tussen 24 maart en 6 april 2024 in functie van de verkiezingsdag), moet de werkgever de ontvangen kandidatenlijsten aanplakken, zonder een wijziging aan te brengen. Deze aanplakking moet gebeuren op dezelfde plaats als de aanplakking op dag X. De papieren aanplakking mag vervangen worden door de terbeschikkingstelling van een elektronisch document, voor zover alle werknemers hiertoe toegang hebben tijdens hun normale werkuren.

Voor de verkiezingen van 2024 is nu wettelijk bepaald dat bij de vermelding van het geslacht van de kandidaten op de kandidatenlijsten, de naam voortaan ook gevolgd kan worden door de letter X (en dus niet enkel M of V), en dit naargelang de keuze die de kandidaat heeft doorgegeven aan de organisatie of huislijst die de kandidaat voordraagt. Dit zal ook zo vermeld worden op de stembiljetten.

Tot dag X+47 (tussen 31 maart en 13 april 2024 in functie van de verkiezingsdag) kunnen de personen die voorkomen op de kiezerslijst of hun representatieve organisaties een klacht indienen bij de werkgever. Wie zijn kandidatuur wenst in te trekken, moet zijn werkgever daarvan eveneens informeren uiterlijk op dat tijdstip. Op dag X+48 (tussen 1 en 14 april 2024 in functie van de verkiezingsdag) moet de werkgever de klacht of de intrekking van de kandidatuur voorleggen aan de betrokken organisatie. In het geval van een klacht, beschikt deze over een termijn van zes dagen (dus tot en met dag X+54) om de lijst te wijzigen. Ten laatste op dag X+56 (tussen 9 en 22 april 2024 in functie van de verkiezingsdag) moet de werkgever de lijsten opnieuw aanplakken, ook als die niet gewijzigd werden.

Wanneer een interne klacht ingediend werd op dag X+47 kunnen de kiezers, de representatieve organisaties en de werkgever een beroep instellen voor de arbeidsrechtbank tegen de kandidatenlijsten tot dag X+61 (tussen 14 en 27 april 2024). De arbeidsrechtbank doet dan uitspraak uiterlijk op dag X+75 (tussen 28 april en 11 mei 2024 in functie van de verkiezingsdag). Indien er geen enkele interne klacht werd ingediend op dag X+47 kan de werkgever een beroep voor de arbeidsrechtbank instellen uiterlijk op dag X+52 (tussen 5 april en 18 april 2024). De arbeidsrechtbank doet dan uitspraak ten laatste op dag X+66 (tussen 19 april en 2 mei 2024 in functie van de verkiezingsdag).

U kan als werkgever een beroep tegen een kandidatenlijst overwegen wanneer de verkiesbaarheidsvoorwaarden (anciënniteit, leeftijd, personeelscategorie, …) niet vervuld zijn of om de kandidatuur te betwisten wegens rechtsmisbruik. Contacteer ons gerust als u hierover vragen heeft.

Actiepunt

Kijk na of de kandidatenlijsten tijdig werden ingediend en of de kandidaten voldoen aan de wettelijke voorwaarden, en volg stipt de strikte termijnen op voor aanplakking, betwisting, enz.