Newsflash
Sociale verkiezingen

Ten laatste op dag X-60 (die valt in de periode die loopt van 13 tot en met 26 december 2019) moet u als werkgever starten met de procedure voor de sociale verkiezingen door bepaalde informatie mee te delen.

Ten laatste op dag X-60 (die valt in de periode die loopt van 13 tot en met 26 december 2019 in functie van dag Y) moet de werkgever de volgende informatie meedelen:

  • de afbakening van de technische bedrijfseenheid (TBE);
  • het aantal op dag X-60 in de TBE tewerkgestelde personeelsleden per categorie: arbeiders, bedienden (met inbegrip van de kaderleden en het leidinggevend personeel) en de jeugdige werknemers;
  • de functies van het leidinggevend personeel (hun benaming en inhoud), met ter informatie de namen van de personen die deze functies uitoefenen;
  • de data van dag X en dag Y;
  • enkel voor de verkiezingen van de ondernemingsraad (en indien de onderneming op dag X-60 minstens 30 bedienden tewerkstelt): de functies van de kaderleden, met ter informatie de namen van de personen die deze functies uitoefenen.

De werkgever moet deze schriftelijke informatie (in de wettelijk voorgeschreven taal) meedelen:

  • aan de ondernemingsraad en het comité voor preventie en bescherming op het werk, of bij afwezigheid ervan, de vakbondsafvaardiging;
  • aan de werknemers: door aanplakking of via elektronische weg (bv. intranet, voor zover alle werknemers hiertoe tijdens hun normale werkuren toegang hebben);
  • aan de drie representatieve werknemersorganisaties (ABVV, ACLVB, ACV) en aan de representatieve organisatie van kaderleden (NCK) als er verkiezingen voor de ondernemingsraad plaatsvinden: elektronisch via de webapplicatie van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg ( https://www.sociale-verkiezingen.belgie.be/ ) of per post naar de zetel van deze organisaties.

Tussen dag X-60 en dag X-35 raadpleegt de werkgever de ondernemingsraad en het comité voor preventie en bescherming op het werk (of bij afwezigheid ervan de vakbondsafvaardiging) over: de afbakening van de TBE, de functies van de leidinggevenden en, enkel voor de ondernemingsraad, de functies van de kaderleden. Uiterlijk op dag X-35 (die valt in de periode die loopt van 7 tot en met 20 januari 2020) moet de werkgever hierover zijn beslissing meedelen.

Wij herinneren u er tevens aan dat u uw bedrijfsgegevens op de webapplicatie van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg moet nakijken vóór dag X - 60.

Actiepunt

Check of u alle vereiste documenten klaar hebt voor dag X-60. Tussen dag X-60 en dag X-35 moet u de ondernemingsraad en het CPBW (of bij afwezigheid ervan de vakbondsafvaardiging) raadplegen.

Heeft u nog bijkomende vragen in verband met de sociale verkiezingen in het algemeen? Contacteer ons via socialelections@claeysengels.be of stel uw vraag aan onze interactieve Chatbot Thierry via deze link . Uiteraard staan wij ook met ons sociale verkiezingsteam steeds voor u paraat!

Download uw gratis exemplaar van de VerkiezingsWijzer 2020 op onze website .