Newsflash
Mobiliteit en immigratie

Het wettelijk kader dat betrekking heeft op de aanvraag van een gecombineerde vergunning (zogenaamde ‘single permit’) voor derdelanders (i.e. niet EER/Zwitserse onderdanen) werd aangepast. Meer derdelanders zullen de mogelijkheid hebben om over te gaan tot een in-country statuutwijziging (i.e. overstap van legaal verblijf in België naar een gecombineerde vergunning). De nieuwe bepalingen treden in werking op 30 december 2022.

Derdelanders hebben in principe een gecombineerde vergunning nodig om langer dan negentig dagen op het Belgische grondgebied te kunnen verblijven en werken.

In principe moet deze gecombineerde vergunning worden aangevraagd terwijl de derdelander nog in het buitenland verblijft.

In bepaalde gevallen kan de gecombineerde vergunning echter vanuit België worden aangevraagd. Deze gevallen werden met ingang van 1 september 2020 beperkt tot derdelanders in wettig kort verblijf en derdelanders in wettig lang verblijf in de mate dat het gaat om studenten of onderzoekers. Deze beperking werd gerechtvaardigd om misbruiken van de procedure te vermijden.

De wetgever komt nu terug op deze beslissing en breidt de categorie van derdelanders in wettig lang verblijf die in aanmerking kan komen voor een statuutwijziging vanuit België gevoelig uit naar onder andere:

  • vreemdelingen die (omwille van humanitaire, buitengewone omstandigheden of medische redenen) door de minister werd gemachtigd tot lang verblijf
  • vreemdelingen die van rechtswege worden toegelaten tot lang verblijf
  • bepaalde familieleden die in het kader van gezinshereniging werden gemachtigd tot lang verblijf (↔ hangende de procedure)
  • vreemdelingen die tijdelijke bescherming genieten
  • vreemdelingen die afstand hebben gedaan van hun bevoorrecht diplomatiek statuut
  • etc.

Het gaat dus om bepaalde derdelanders die reeds zijn gemachtigd of toegelaten tot een verblijf van meer dan negentig dagen, maar die van verblijfsstatus willen wisselen omdat deze bijvoorbeeld beter aansluit bij de realiteit of de eventueel gewijzigde omstandigheden. Deze personen zullen het land niet meer moeten verlaten om de aanvraagprocedure op te starten.

Klassiek geval in de praktijk betreft de derdelander die in het kader van gezinshereniging een verblijfsrecht heeft bekomen, maar om bepaalde redenen (e.g. onafhankelijkheid van de partner, scheiding, het verblijf van de referentiepersoon is onzeker, etc.) wenst over te schakelen op een gecombineerde vergunning.

Ander geval betreft de Oekraïner die in het kader van tijdelijke bescherming een verblijfsrecht heeft bekomen, maar om bepaalde redenen (e.g. onzekerheid omtrent toekomst verblijfsrecht) wenst over te schakelen op een gecombineerde vergunning.

Deze wijziging heeft louter betrekking op een uitbreiding van de mogelijkheid om vanuit België een gecombineerde vergunning aan te vragen voor werknemers die reeds omwille van een andere reden in België over een verblijfsrecht beschikken en laat de voorwaarden om in aanmerking te komen voor een gecombineerde vergunning (e.g. speciale profielen zoals hooggeschoold personeel, knelpuntberoepen, overige profielen) onverlet.

Actiepunt

Bepaalde derdelanders die een statuutwijziging overwegen, zullen België niet langer moeten verlaten om de procedure tot aanvraag van een single permit op te starten.