Newsflash
Ondernemingsrecht en corporate governance

Op 6 juni 2014 werd in het Belgisch Staatsblad een wet gepubliceerd waardoor het mogelijk wordt om het vermoeden dat het uitoefenen van een mandaat in een vennootschap of zelfs in een vereniging de onderwerping aan de sociale zekerheid voor zelfstandigen met zich meebrengt, om te keren. Een koninklijk besluit verduidelijkt hoe.

Het uitoefenen van een mandaat in een vennootschap of vereniging impliceert een vermoeden van onderwerping van de mandataris aan de sociale zekerheid voor zelfstandigen en de verplichting om sociale zekerheidsbijdragen voor zelfstandigen te betalen.

Tot voor kort liet de regelgeving niet toe om hieraan te ontsnappen, zelfs indien het ging om een onbezoldigd mandaat. In een arrest van 3 november 2004 heeft het Grondwettelijk Hof dit element van de regelgeving in strijd geacht met de Grondwet.

Ten gevolge van dit arrest was het in de praktijk toegelaten om het vermoeden om te keren. De nieuwe wet bevestigt deze praktijk en geeft er een wettelijke basis aan: men mag bewijzen dat het mandaat kosteloos is waardoor men in principe kan ontsnappen aan de onderwerpingsplicht.

Om te bewijzen dat het om een kosteloos mandaat gaat, vereist een koninklijk besluit van 27 mei 2014 een statutaire bepaling, in ieder geval indien deze zonder uitzondering de kosteloosheid oplegt, of een beslissing van het orgaan dat bevoegd is om de vergoedingen van de mandatarissen vast te leggen (algemene vergadering en/of raad van beheer, naargelang het mandaat) waarin wordt verduidelijkt dat het mandaat kosteloos wordt uitgeoefend.

Het koninklijk besluit laat een zeker retroactief effect toe: de statutaire bepaling of de beslissing kan uitwerking hebben tot de 12e maand die voorafgaat aan ofwel (a) de maand van publicatie in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad, ofwel (b) de maand van mededeling aan de sociale zekerheidskas of het RSVZ.

Het bewijs van de kosteloosheid wordt daarentegen niet geleverd indien het mandaat inkomsten voortbrengt die gekwalificeerd kunnen worden als bedrijfsleidersbezoldigingen in fiscale zin, of indien de vennootschap of vereniging deelneemt aan de opbouw van een aanvullend pensioen van de mandataris.

De wet is in werking getreden op 6 juni 2014. Het koninklijk besluit treedt in werking op 1 juli 2014.

 

> Actiepunt

Verifieer uw statutaire bepalingen - preciseer de kosteloosheid van het mandaat i