Newsletter
Collectieve arbeidsbetrekkingen
Individuele arbeidsbetrekkingen

Beste lezer,

Afwezigheid door langdurige ziekte heeft een hoog prijskaartje voor de werkgever, de sociale zekerheid, voor de maatschappij, maar ook voor de zieke werknemer zelf. Dit thema laat dan ook niemand onberoerd en heeft in het najaar van 2022 geleid tot een toevloed van nieuwe maatregelen.

De nieuwe wettelijke maatregelen zetten duidelijk volop in op de re-integratie van (langdurig) zieke werknemers op de arbeidsmarkt. Zo werd het bestaande re-integratietraject grondig gewijzigd én volledig losgekoppeld van de situatie van medische overmacht. Hiervoor werd een aparte bijzondere procedure in het leven geroepen. Daarnaast werd er ook een responsabiliseringsbijdrage ingevoerd voor werkgevers met een bovenmatige instroom in invaliditeit. Tot slot werden ook de regels inzake gewaarborgd loon bij herval in ziekte tijdens een gedeeltelijke werkhervatting aangepast én werd beslist dat de werknemer tot driemaal toe per jaar geen ziektebriefje meer hoeft in te dienen voor de eerste dag van ziekte.

We bespreken hierna deze nieuwe regels en focussen hierbij op datgene wat voor jullie praktijk relevant is.

Veel leesplezier!

Newsletter - Nieuwe maatregelen voor (langdurig) zieke werknemers.pdf