Newsflash
Collectieve arbeidsbetrekkingen

De nieuwe cao nr. 160 van 19 november 2021, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, voert tijdelijk een gerechtvaardigde afwezigheid van het werk (met behoud van loon) in voor een Covid-19-test op advies van de ‘Self Assessment Testing Tool’. Deze online SAT-tool die werd ontwikkeld om huisartsen te ontlasten, adviseert op basis van een vragenlijst die de symptomatische persoon invult of een test al dan niet aangewezen is. Indien de SAT-tool een test adviseert, kan de betrokkene een code aanvragen voor een gratis test. Vanaf het genereren van die code levert de tool een afwezigheidsattest af dat de werknemer kan gebruiken om zijn afwezigheid te rechtvaardigen.

Gerechtvaardigde afwezigheid van maximaal 36 uur

De nieuwe cao voorziet in een gerechtvaardigde afwezigheid voor de werknemer wanneer deze een coronatest laat afnemen op advies van de Self Assessment Testing Tool. De werknemer behoudt zijn loon voor deze afwezigheidsperiode. De afwezigheidsperiode kan maximaal 36 uur duren vanaf het moment waarop de SAT-tool de testcode genereert.

Voorwaarden voor het gebruik van deze maatregel

Deze maatregel is tijdelijk en loopt van 19 november 2021 tot 28 februari 2022. Werknemers kunnen er maximaal 3 keer gebruik van maken. De tool is enkel bedoeld voor wie lichte symptomen vertoont. De cao nr. 160 is niet van toepassing op personen die ernstige symptomen vertonen, tot een risicogroep behoren of waarvan de gezondheidstoestand snel achteruit gaat. Zij moeten contact opnemen met een arts. De werknemer die zich te ziek voelt – ongeacht de aard van de symptomen – om te gaan werken, kan evenmin gebruik maken van de maatregel. Deze werknemer dient een arts te raadplegen voor het vaststellen van de arbeidsongeschiktheid.

De Self Assessment Testing Tool is niet bedoeld voor werknemers die een hoogrisicocontact hadden, die een CST (Covid Safe Ticket) willen bekomen of een test nodig hebben in het kader van reizen. Deze werknemers kunnen evenmin gebruik maken van de maatregel uit de cao nr. 160.

Verplichtingen van de werknemer die zich laat testen op advies van de SAT-tool

De werknemer dient onmiddellijk de werkgever te verwittigen van zijn afwezigheid en dient het afwezigheidsattest, gegenereerd door de tool, zo snel mogelijk over te maken. Van zodra het testresultaat gekend is, dient de werknemer de werkgever te informeren over een eventuele werkhervatting dan wel verdere afwezigheid. Omwille van privacy redenen mag de werkgever niet vragen naar het resultaat van de test noch is de werknemer verplicht dit mee te delen.

Indien het testresultaat positief is, zal een arts bepalen of de werknemer een quarantaine-attest of een getuigschrift van arbeidsongeschiktheid krijgt. In het eerste geval kan een werknemer die kan telewerken het werk nog verderzetten. Is dit niet mogelijk, dan kan de werknemer aanspraak maken op een uitkering wegens tijdelijke werkloosheid.

Gerechtvaardigde afwezigheid die aanleiding geeft tot gewaarborgd loon

De gerechtvaardigde afwezigheid van het werk, in duur begrensd tot 36 uur, geeft aanleiding tot de betaling van een gewaarborgd loon dat gelijk is aan het normale loon zoals berekend volgens de wetgeving op de feestdagen.

Actiepunt

Deze nieuwe maatregel loopt van 19 november 2021 tot 28 februari 2022. Binnen deze periode kan de werknemer maximaal 3 keer afwezig zijn met behoud van loon omwille van een Covid-19-test als gevolg van de SAT-tool. Deze afwezigheid dient begrensd te zijn tot 36 uur en de werknemer moet het afwezigheidsattest zo snel mogelijk bezorgen aan de werkgever.