Newsflash
Ondernemingsrecht en corporate governance
Fiscaliteit en sociale zekerheid

Een lasthebber met als voornaamste activiteit het dagelijks bestuur van een vzw blijft onderworpen aan sociale zekerheidsbijdragen als werknemer ook indien de vzw bijkomstige handelsverrichtingen uitvoert.

Artikel 3, 1°, Uitvoeringsbesluit RSZ-wet voorziet de onderwerping aan de sociale zekerheid der werknemers van de personen die, in hoedanigheid van lasthebbers en tegen een ander loon dan kost en inwoning, hun voornaamste bedrijvigheid wijden aan het dagelijks beheer van verenigingen en organisaties die geen industriële of handelsverrichtingen uitvoeren. Deze bepaling beoogt onder meer vzw's.

De vraag rijst of een vzw die bijkomstig handelsverrichtingen uitvoert ook binnen het toepassingsgebied van deze bepaling valt.

Het Hof van Cassatie oordeelde in een arrest van 13 oktober jl. dat dit inderdaad het geval is, en stelde dat een vzw die noch verrijking, noch (on)rechtstreekse winst voor haar leden nastreeft een bijkomstige handelsverrichting kan uitvoeren. Voorwaarde is wel dat die verrichting noodzakelijk is voor het verwezenlijken van het onbaatzuchtig doel van de vereniging.

Bijgevolg zijn de lasthebbers die het dagelijks bestuur van een vzw als voornaamste activiteit hebben, onderworpen aan de sociale zekerheid voor werknemers, ook indien de vzw bijkomstig handelsverrichtingen uitvoert.

 

> Actiepunt

Ook indien uw vzw een bijkomstige handelsverrichting uitvoert, is de vergoeding van de lasthebber met als voornaamste activiteit dagelijks bestuur, onderworpen aan sociale zekerheidsbijdragen der werknemers.