Newsflash
Ondernemingsrecht en corporate governance

Op 9 mei 2019 publiceerde de Belgische Commissie Corporate Governance de Belgische Corporate Governance Code 2020 voor beursgenoteerde Belgische bedrijven.

De nieuwe Code treedt in werking op 1 januari 2020, gelijktijdig met het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen dat op 23 maart 2019 werd goedgekeurd en op 4 april 2019 werd gepubliceerd.

De nieuwe Code focust zich op de waardecreatie van de onderneming op lange termijn, rekening houdend met de belangen van alle aandeelhouders en andere “stakeholders”.

De nieuwe Code bouwt voort op het nieuwe bestuursmodel voor beursgenoteerde bedrijven, voorgeschreven door het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en

Verenigingen. Dit model kan hetzij ‘monistisch’ (Raad van bestuur) zijn, hetzij “dualistisch” (Raad van Toezicht en Directieraad). Lees meer over deze nieuwe wet in onze newsletter.

De meest opmerkelijke bepalingen van de nieuwe Code met betrekking tot de remuneratie van bestuurders en de leden van het uitvoerend management zijn:

  • De Raad van bestuur moet een remuneratiebeleid vaststellen en het beleid ter stemming voorleggen aan de algemene vergadering (het zogenaamde “say on pay”). De Code anticipeert daarmee op de implementatie in België van de EU Richtlijn Aandeelhoudersrechten, die een gelijkaardig vereiste bevat. De Code bepaalt dat wanneer een aanzienlijk deel van de stemmen tegen het remuneratiebeleid wordt uitgebracht, de vennootschap moet overwegen om haar remuneratiebeleid aan te passen.

Niet-uitvoerende bestuurders

  • Voor niet-uitvoerende bestuurders bevestigt en specificeert de Code de aanbeveling dat zij geen “prestatiegebonden remuneratie ontvangen die rechtstreeks verband houdt met de resultaten van de vennootschap”.
  • De Code beveelt daarnaast aan om geen aandelenopties toe te kennen aan niet-uitvoerende bestuurders, maar om een deel van hun remuneratie te betalen in de vorm van aandelen van de vennootschap. Deze aandelen dienen gedurende minstens één jaar na het einde van het bestuursmandaat te worden aangehouden en minstens drie jaar na de toekenning ervan.  

Leden van het uitvoerend management

  • De Code beveelt aan dat het bestuur een minimumdrempel van aandelen bepaalt die aangehouden worden door de uitvoerende bestuurders. Deze vereiste inzake deelneming is volledig nieuw voor België.
  • De Code suggereert dat wanneer de onderneming de leden van het uitvoerend management beloont met een variabele remuneratie op korte termijn (b.v. een jaarlijkse bonus), er voor deze remuneratie een maximum moet gelden. De Code geeft niet aan welk maximum gehanteerd moet worden. In de banksector heeft België reeds een maximum van 50% voor variabele remuneratie op korte termijn geïntroduceerd.
  • De Code bevestigt dat aandelenopties gedurende minstens drie jaar niet mogen verworven of uitgeoefend worden. Er wordt tevens aangeraden dat de onderneming geen risicoafdekking (“hedging”) bevordert.
  • De Code beveelt aan om in de contracten van de bestuurders terugbetalingsclausules in te voegen (de zgn. “claw-back”), die de onderneming in staat stellen om betaalde variabele remuneratie terug te vorderen, of de betaling van variabele remuneratie in te houden, in bepaalde omstandigheden. De Code voegt daaraan toe “voor zover wettelijk afdwingbaar”  (hetgeen in ieder geval niet evident is voor leden van het uitvoerend management met een arbeidsovereenkomst). Tot nu waren beursgenoteerde bedrijven enkel verplicht om te melden of dergelijke terugbetalingsclausules al dan niet in hun contracten opgenomen waren.

De bepalingen van de Code zijn nog steeds gebaseerd op een “comply or explain aanpak”, dit betekent dat beursgenoteerde bedrijven niet verplicht zijn om deze te implementeren, doch, indien ze dit niet doen, de reden hiervan moeten opgeven. De nieuwe Code bevat eveneens aanbevelingen om dit in meer detail toe te lichten.