Newsflash
Compensation & Benefits

Onder bepaalde voorwaarden zijn geschenken in natura, in speciën of in de vorm van betalingsbons, geschenkcheques genaamd,  uitgesloten uit het loonbegrip zodat zij niet onderworpen worden aan sociale zekerheidsbijdragen.

Indien bepaalde voorwaarden - waaronder het bedrag - niet gerespecteerd worden, gaat het om loonvoordelen waarop sociale zekerheidsbijdragen verschuldigd zijn.

Ingevolge een koninklijk besluit van 3 juli 2018 worden de vrijgestelde bedragen aangepast en dit met ingang vanaf 1 januari 2017.

Indien het geschenk in natura of in speciën of de geschenkcheque wordt toegekend ter gelegenheid van het feest van Sinterklaas, Kerstmis of Nieuwjaar, is deze vrijgesteld van sociale zekerheidsbijdragen indien het totale bedrag per jaar en per werknemer niet hoger is dan 40 EUR (voorheen 35 EUR) (in voorkomend geval te verhogen met 40 EUR (voorheen 35 EUR) per kind ten laste van de werknemer).

Indien het geschenk in speciën of de geschenkcheque wordt toegekend bij de toekenning van een ereonderscheiding, is deze vrijgesteld van sociale zekerheidsbijdragen indien het totale bedrag per jaar en per werknemer niet hoger is dan 120 EUR (voorheen 105 EUR).

Indien het geschenk in speciën of de geschenkcheque wordt toegekend naar aanleiding van de opruststelling van een werknemer, mag het totale bedrag van het geschenk of de cheque niet hoger zijn dan 40 EUR (voorheen 35 EUR) per dienstjaar, met een minimum van 120 EUR (voorheen 105 EUR) en een maximum van 1.000 EUR (voorheen 875 EUR).

Indien het geschenk in natura, in speciën of de geschenkcheque aan de werknemer wordt toegekend ter gelegenheid van zijn huwelijk of ter gelegenheid van het afleggen van een verklaring van wettelijke samenwoning, mag het toegekende bedrag niet hoger zijn dan 245 EUR (voorheen 200 EUR) per werknemer.

Indien de wettelijke voorwaarden niet voldaan zijn, en in het bijzonder indien de waarde van de geschenken of de geschenkcheques de voormelde grenzen overschrijdt, wordt het geschenk beschouwd als loon en heft de RSZ de normale sociale zekerheidsbijdragen op de totale waarde van het geschenk, tenzij het een huwelijkspremie betreft, in welk geval de RSZ enkel sociale zekerheidsbijdragen heft op het verschil (nl. het bedrag dat 245 EUR (voorheen 200 EUR) overschrijdt).

Volledigheidshalve merken we op dat bepaalde van deze geschenken ook fiscaal gunstig behandeld worden, maar dat er andere grensbedragen en/of voorwaarden gehanteerd kunnen worden.

> Actiepunt

Wie in bepaalde gevallen een geschenk(cheque) toekent aan een werknemer, dient rekening te houden met de verhoogde grensbedragen. Houd er hierbij rekening mee dat fiscaal andere regels van toepassing kunnen zijn.