Newsflash
Compensation & Benefits

Op 30 juni werd de wet van 27 juni 2021 houdende diverse fiscale bepalingen en tot wijziging van de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten gepubliceerd. Hieronder vindt u een beknopt overzicht van de voornaamste elementen van deze wet die relevant kunnen zijn voor uw Compensation & Benefits praktijk.

Deze wet voorziet in een drietal wijzigingen die relevant kunnen zijn voor uw Compensation & Benefits praktijk, met name op het vlak van kosten eigen aan de werkgever, eco- en maaltijdcheques en de vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor bepaalde opleidingen.

Kosten eigen aan de werkgever

Vanaf 2021 moeten variabele vergoedingen die toegekend worden aan werknemers als  terugbetalingen van kosten eigen aan de werkgeverop basis van verantwoordingsstukken opgenomen worden op de individuele fiches. Bovendien moet er een samenvattende opgave worden opgesteld. De Koning zal voorzien in de toepasselijke termijnen en het model van opgave.

Volledigheidshalve wijzen we er op dat er al specifieke ficheverplichtingen bestaan voor forfaitaire dag/maandvergoedingen.

Eco- en maaltijdcheques

De wet van 20 december 2020 houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de COVID-19-pandemie voorzag in de mogelijkheid tot de verlenging van de geldigheidsduur van eco- en maaltijdcheques die tijdens bepaalde periodes van 2020 kwamen te vervallen.

Eco- en maaltijdcheques waarvan de geldigheidsduur in 2020 is afgelopen, zullen dankzij de wet van 27 juni 2021 het gekende (voordelige) fiscale regime behouden indien zij worden heruitgegeven door de uitgever van de cheques ten belope van hetzelfde bedrag als van de in 2020 vervallen cheques met een geldigheidsduur van twaalf maanden vanaf het ogenblik dat de nieuwe eco- of maaltijdcheque op de eco-/maaltijdchequerekening wordt geplaatst. Voor elektronische ecocheques bedraagt de verlenging zelfs vierentwintig maanden.

Vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor bepaalde opleidingen

Vanaf 2021 werd er voorzien in een nieuwe vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing indien bepaalde werknemers ‘kwalificerende opleidingen’ volgen. Deze vrijstelling wordt retroactief, met ingang vanaf 1 januari 2021 uitgebreid naar de naamloze vennootschappen van publiek recht Proximus en Bpost alsook naar de naamloze vennootschap van publiek recht HR Rail met uitzondering van het door haar ter beschikking gesteld personeel aan de naamloze vennootschappen van publiek recht NMBS en Infrabel in het kader van hun activiteiten van openbare dienstverlening.

Actiepunt

Indien een van de bovenstaande punten van toepassing is op uw onderneming, dan zal u hier zeker rekening mee moeten houden.