Newsflash
Sociale verkiezingen

Je bent er bijna! De stemverrichtingen vinden plaats vanaf vandaag, maandag 13 mei 2024. Eens de stembusgang gesloten is, blijven er nog enkele formaliteiten over die vervuld dienen te worden. Behalve indien uw verkiezingsresultaat wordt betwist...

Eens de stembusgang gesloten is, heb je als werkgever nog de volgende verplichtingen:

  • Nadat de voorzitter van elk stembureau het PV heeft bezorgd aan de werkgever, moet dit PV ook via upload bezorgd worden aan de FOD WASO via de webapplicatie (indien geen gebruik zou gemaakt worden van de webapplicatie zou dit aan de FOD WASO bezorgd moeten worden en ook aangetekend aan de betrokken vakorganisaties). Bij de upload zullen ook een aantal statistische gegevens aangevuld moeten worden (bijv. omtrent de stemming en omtrent de verhouding tussen de vrouwelijke en mannelijke werkgeversafgevaardigden).
  • Aanplakking van de resultaten op dag Y+2 (tussen 15 en 28 mei): de werkgever plakt een bericht aan met de uitslag van de stemming en de samenstelling van de ondernemingsraad en/of het preventiecomité (en dus ook met de werkgeversafgevaardigden en hun plaatsvervangers).
  • Behoud van de aanplakkingen tot dag Y+17 (tussen 30 mei en 12 juni). De berichten die aangeplakt werden in de onderneming tijdens de duur van de procedure moeten tot deze datum aangeplakt blijven. Hierop zijn twee uitzonderingen: het bericht met de resultaten zoals aangeplakt op dag Y+2 moet nog blijven hangen tot dag Y+86 (tussen 7 en 20 augustus), evenals een nieuw formulier waarop de plaats vermeld wordt waar de verschillende aankondigingen geraadpleegd kunnen worden. De werknemers kunnen dan op verzoek deze aankondigingen inkijken en dit tot en met dag Y+86.
  • De bewaring van de verkiezingsdocumenten tot dag Y+25 (tussen 7 en 20 juni). De werkgever ontvangt deze documenten op Y+1 van de voorzitters van de stembureaus in een verzegelde omslag die hij bewaart tot dag Y+25, tenzij er beroep is tegen de verkiezingsuitslag (zie hierna), in welk geval hij deze omslag moet overhandigen aan de rechtbank.
  • Eerste vergadering van de OR/het CPBW uiterlijk op dag Y+45 (tussen 27 juni en 10 juli). Deze installatievergadering van de nieuw verkozen OR en/of het CPBW moet vóór deze datum georganiseerd worden. Tijdens deze eerste vergadering zal een huishoudelijk reglement dat de modaliteiten met betrekking de werking van het orgaan regelt, aangenomen worden. Er moet ook tijdig een vergadering worden vastgelegd tijdens dewelke de basisinformatie wordt besproken. Indien echter een gerechtelijk beroep werd ingesteld tegen het verkiezingsresultaat, blijven de oude OR en/of het oude CPBW functioneren tot de nieuwe samenstelling definitief is geworden.
  • Op gerechtelijk vlak kan er beroep worden aangetekend tegen onder meer  het verkiezingsresultaat en tegen de aanduiding van de werkgeversvertegenwoordigers tot uiterlijk de 13e dag na de aanplakking van de resultaten (in principe dus tot dag Y+15, tussen 28 mei en 10 juni).. De arbeidsrechtbank doet uitspraak uiterlijk op Y+69. Binnen de 15 dagen na de kennisgeving van dit vonnis kan hiertegen hoger beroep worden aangetekend bij het arbeidshof (dat uitspraak doet uiterlijk op Y+144). Indien de verkiezingsprocedure deels of volledig nietig wordt verklaard, dient men de gedeeltelijke of de volledige procedure opnieuw op te starten binnen de drie maanden na de definitieve uitspraak. Voor de verkiezingen van 2024 bepaalt de wet nu dat ingeval van een louter materiële vergissing in het proces-verbaal betreffende de verkiezingsuitslag, de partijen dit zelf kunnen verbeteren, zonder dat hiervoor eerst naar de arbeidsrechtbank gestapt moet worden. Hiervoor is een akkoord vereist tussen de werkgever en alle organisaties die kandidaten hebben voorgedragen. De wet preciseert dat deze mogelijkheid echter niet geldt voor een rechtzetting van een fout in een PV die een invloed heeft op de rangschikking of de bijzondere ontslagbescherming van de verkozen en niet-verkozen kandidaten.

Actiepunt

Maak werk van de laatste aanplakkingen en organiseer een eerste vergadering van de OR en/of het CPBW binnen de vereiste termijn. Bereid het huishoudelijk reglement voor dat op de eerste vergadering van de OR en/of het CPBW zal worden voorgelegd. Wij staan u graag bij voor de opmaak of update van uw huishoudelijk reglement.