Newsflash
Sociale verkiezingen

Op dag X (tussen 13 en 26 februari 2024 in functie van de datum van de verkiezingen binnen uw onderneming) moet veel nieuwe informatie voor de organisatie van de verkiezingen worden meegedeeld. Voor ondernemingen die al over een ondernemingsraad en/of een CPBW beschikken, zal deze informatie op voorhand besproken moeten worden binnen dit orgaan/deze organen.

Op dag X moet de ondernemingsraad, het preventiecomité of, indien deze organen nog niet bestaan, de werkgever de werknemers informeren over:

  • de datum en de uurregeling van de verkiezingen;
  • het adres en de benaming van de technische bedrijfseenheid;
  • het aantal mandaten per orgaan en per categorie van werknemers: arbeiders, bedienden, jeugdige werknemers, kaderleden (enkel voor de OR);
  • de voorlopige kiezerslijsten of de plaatsen waar zij kunnen geraadpleegd worden. Deze lijsten worden opgesteld per categorie en hernemen de werknemers en uitzendkrachten die beantwoorden aan de kiesvoorwaarden (in alfabetische volgorde met een nummer);
  • de namenlijst van de leden van het leidinggevend personeel met vermelding van de benaming en de inhoud van de functies, of de plaatsen waar deze kan worden geraadpleegd;
  • de namenlijst van de kaderleden of de plaatsen waar deze kan worden geraadpleegd (enkel voor de OR);
  • de overige data die uit de verkiezingsprocedure voortvloeien;
  • de persoon of de dienst belast door de werkgever met het versturen of het ronddelen van de oproepingsbrieven voor de verkiezing;
  • de beslissing om al dan niet elektronisch te stemmen.

Wanneer de verkiezingen plaatsvinden op meerdere opeenvolgende dagen, zal dag X bepaald worden op basis van de eerste dag van de verkiezingen (dus uw eerste dag Y).

Dit bericht (met uitdrukkelijk de vermelding van de datum – die geldt als aanplakkingsdatum) moet worden aangeplakt. Deze aanplakking mag ook elektronisch indien álle werknemers hiertoe tijdens hun normale werkuren toegang hebben. Indien u de kiezerslijsten elektronisch ter beschikking stelt, gebeurt dit best via een afgesloten platform of op een intranet/sharepoint dat door de werkgever beveiligd is en enkel toegankelijk is voor de werknemers van de onderneming. De kiezerslijsten per e-mail versturen naar de werknemers zou uitgesloten moeten z­ijn, tenz­ij het gaat om een e-mail met een link naar een dergelijk afgesloten platform of intranet/sharepoint.

Een kopie van het bericht moet bovendien worden verstuurd naar de representatieve werknemersorganisaties. Dit kan per post of door de informatie te uploaden via de webapplicatie van de FOD WASO. Indien er al een ondernemingsraad aanwezig is, of een preventiecomité of een vakbondsafvaardiging waarin de drie vakorganisaties vertegenwoordigd zijn, hoeven de kiezerslijsten hierbij niet te worden gevoegd.

Indien er nog geen ondernemingsraad/preventiecomité is ingesteld, moet een afschrift van het bericht worden overgemaakt aan de vakbondsafvaardiging (indien aanwezig).

TIP – elektronische oproeping

Indien u wenst over te gaan tot een elektronische oproeping van de kiezers (uiterlijk op dag X+80), dan heeft u hiervoor het unaniem akkoord nodig van de OR en/of het CPBW (of bij afwezigheid met de vakbondsafvaardiging). De digitale oproeping kan gehanteerd worden voor het voltallige personeel of voor een deel ervan. Er zijn ook een aantal specifieke voorwaarden verbonden aan dergelijke digitale oproeping. Hoe dan ook, indien u dit wenst toe te passen, moet u ervoor zorgen dat u een akkoord hierover heeft uiterlijk op dag X. Om bewijsredenen, is het ten zeerste aan te raden dit in een schriftelijk en gedateerd akkoord te bevestigen.

Actiepunt

Controleer of u de mededeling voor dag X volledig hebt voorbereid. Voorafgaandelijke consultatie met de OR en het CPBW is noodzakelijk.

Los hiervan, indien u gebruik wenst te maken van digitale oproeping, moet u uiterlijk op dag X hierover een akkoord bereikt hebben.