Newsflash
Sociale verkiezingen

Ten laatste op dag X-35 moet de werkgever een aantal beslissingen meedelen. Deze kunnen ten laatste op dag X-28 betwist worden via een beroep voor de arbeidsrechtbank.

Na de informatie (dag X-60) en de raadpleging (tussen dag X-60 en X-35), deelt de werkgever schriftelijk en uiterlijk op dag X-35 (tussen 9 en 22 januari, in functie van dag Y), zijn beslissingen mee aan de ondernemingsraad en het preventiecomité, of bij afwezigheid ervan, de vakbondsafvaardiging betreffende:

  • het aantal technische bedrijfseenheden of juridische entiteiten waarvoor organen moeten worden opgericht, met hun beschrijving;
  • de indeling van de juridische entiteit in technische bedrijfseenheden of de samenvoeging van meerdere juridische entiteiten in technische bedrijfseenheden, telkens met hun beschrijving en grenzen;
  • de functies van het leidinggevend personeel (benaming en inhoud) en, ter info, de lijst van de personen die deze functies uitoefenen;
  • in de betrokken ondernemingen (enkel voor de verkiezing van een ondernemingsraad en indien er minstens 30 bedienden zijn op dag X-60), de functies van de kaderleden en, ter info, de lijst van de personen die deze functies uitoefenen.

De werkgever moet deze informatie vermelden op een document overeenkomstig het model dat als bijlage bij de wet werd gevoegd. De werkgever dient hiervan een afschrift te bezorgen aan:

  • de werknemers: door aanplakking of elektronisch (bv. intranet, voor zover álle werknemers hiertoe tijdens hun normale werkuren toegang hebben);
  • de drie representatieve werknemersorganisaties (ABVV, ACV, ACLVB) en als er verkiezingen voor de ondernemingsraad plaatsvinden ook aan de representatieve organisatie van kaderleden (NCK): per post of door de informatie te uploaden via de webapplicatie van de FOD WASO.

Actiepunt

Check of je alle vereiste documenten klaar hebt voor dag X-35.