Newsflash
Einde van de arbeidsovereenkomst
Individuele arbeidsbetrekkingen

Zoals toegelicht in onze vorige newsflash, keurde de Kamercommissie Sociale zaken, Werk en Pensioenen een wetsvoorstel goed waardoor de opzeggingstermijn die de werkgever betekent wordt geschorst tijdens periodes van Corona-werkloosheid.

Gisteren stemde de plenaire Kamer hierover en dit na het advies van de Raad van State. Van een retroactieve toepassing van de nieuwe bepalingen, is geen sprake meer. De nieuwe regeling is wel van toepassing op opzegtermijnen die beginnen lopen zijn na 1 maart 2020.

De nieuwe wet bepaalt dat de opzeggingstermijn die de werkgever betekent, wordt geschorst wegens tijdelijke overmacht die het gevolg is van de door de regering getroffen maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken.

Dit geldt evenwel niet voor opzeggingstermijnen die reeds een aanvang namen voor 1 maart 2020. Deze opzeggingstermijnen worden niet geschorst door Corona-werkloosheid.

Deze nieuwe bepaling zal van toepassing zijn vanaf de dag van publicatie van de wet in het Belgisch Staatsblad. Er wordt niet meer voorzien in een retroactieve toepassing van deze wet. Opzegtermijnen die beginnen lopen zijn na 1 maart 2020 zullen wel geschorst worden door periodes van Corona-werkloosheid, maar dit pas vanaf de inwerkingtreding van de wet. De periodes van Corona-werkloosheid van voor de inwerkingtreding schorsen de opzeggingstermijn daarentegen niet.

Actiepunt

Er komt een einde aan de onduidelijkheid inzake de schorsing van de opzeggingstermijn door Corona-werkloosheid. Voortaan zullen opzeggingstermijn die aanvingen na 1 maart verlengd worden met de periodes waarin de werknemer op Corona-werkloosheid is geplaatst. Periodes van Corona-werkloosheid uit het verleden, zullen geen invloed hebben op de termijn.