Newsflash
Mobiliteit en immigratie

De afgelopen weken werd de wetgeving omtrent buitenlandse reizen en de hieraan verbonden verplichtingen meermaals aangepast. Deze newsflash bevat een overzicht van de belangrijkste aandachtspunten voor professionele reizen van en naar België. Onderstaande maatregelen gelden voorlopig tot 1 maart 2021.

1. Verbod op niet-essentiële reizen

 • Vanaf 27 januari 2021 zijn niet-essentiële reizen van en naar België opnieuw verboden.
 • Deze tijdelijke reisbeperking geldt evenwel niet voor essentiële verplaatsingen. Onder deze essentiële verplaatsingen vallen onder andere de “reizen om louter professionele redenen” door onderdanen en residenten van de EU/Schengen staten en residenten van een aantal derde landen (zoals hier opgenomen : https://reopen.europa.eu/nl/ ) voor zover deze personen in het bezit zijn van een verklaring op eer (modelformulier op de website info-coronavirus.be). Andere derdelanders moeten in het bezit zijn van een attest van essentiële reis afgegeven door de Belgische diplomatieke of consulaire post, tenzij het essentiële karakter van de reis blijkt uit de documenten in het bezit van de reiziger.

2. Verplichte quarantaine en test

 • Quarantaine en test na een verblijf in het buitenland:
  • Voor Belgische inwoners die terugkeren uit een rode zone na een verblijf van meer dan 48 uur: verplichte quarantaine van 10 dagen en verplichte test op dag 1 en dag 7. De duur van de quarantaine kan worden ingekort tot minimum 7 dagen op voorwaarde van een negatieve test op dag 7;
  • Voor niet-Belgische inwoners die terugkeren of naar België reizen vanuit een rode zone na een verblijf van meer dan 48 uur (met uitzondering van reizigers vanuit Verenigd Koninkrijk, Zuid-Afrika en Zuid-Amerika – zie hieronder): verplichte quarantaine van 10 dagen en verplichte test op dag 7. De duur van de quarantaine kan worden ingekort tot minimum 7 dagen op voorwaarde van een negatieve test op dag 7. Bovendien moeten niet-inwoners over een negatief testresultaat beschikken van maximaal 72 uur oud (ongeacht de duur van hun verblijf in het buitenland en in België). Er zijn enkele uitzonderingen, bijvoorbeeld voor reizigers die niet via een vervoerder naar België komen indien zij maximum 48 uur in het buitenland waren of minder dan 48 uur in België zullen verblijven;
  • Alle reizigers die vanuit het Verenigd Koninkrijk, Zuid-Afrika en Zuid-Amerika naar België reizen moeten tien dagen verplicht in quarantaine gaan, in het bezit zijn van een negatief testresultaat van maximaal 72 uur oud en moeten verplicht een PCR-test ondergaan op dag 1 en dag 7;
  • Alle in het buitenland wonende of verblijvende werknemers of zelfstandigen die werkzaamheden zullen uitvoeren in België en langer dan 48 uur in België zullen verblijven, zijn verplicht om te beschikken over een negatief testresultaat van een test die maximaal 72 uur voor het vertrek naar Belgisch grondgebied werd afgenomen (ongeacht of ze uit een rode zone komen of niet)
 • Deze verplichtingen zijn niet van toepassing op grensarbeiders.
 • Indien de werknemer verplicht in quarantaine moet gaan, dan kan de werkgever de toegang tot de werkvloer weigeren.

3. “Public Health Passenger Locator Form (PLF)”

 • Verplicht in te vullen Formulier voor:
  • iedereen die terugkeert naar België met het vliegtuig, boot, trein of bus;
  • ingeval van reizen met een ander vervoermiddel dan moet het Formulier enkel worden ingevuld indien het verblijf in België meer dan 48 uur duurt of het voorafgaandelijk verblijf buiten België meer dan 48 uur duurde. Indien de reiziger van buiten de EU en de Schengenzone naar België reist, dan moet dit formulier hoe dan ook worden ingevuld (ongeacht de duur van het verblijf in het buitenland en in België, dus ook indien dit minder dan 48 uur is).

4. “Business Travel Abroad (BTA)”

 • BTA Formulier moet door de Belgische werkgever, de Belgische opdrachtgever of een internationale organisatie gevestigd op het Belgisch grondgebied online worden ingevuld indien het gaat om een buitenlandse reis om professionele redenen en dit voor het vertrek van de betrokken werknemer.
 • Dit Formulier kan enkel worden gebruikt :
  • Voor reizen van Belgische inwoners naar het buitenland: Verplaatsingen voor dossiers of projecten die beperkte interventies ter plaatse noodzaken (geen tijdsbeperking);
  • Voor reizen naar België: Dit Formulier kan niet worden gebruikt door niet-inwoners van België voor reizen naar België met als doel een tijdelijke of permanente tewerkstelling, maar wel voor een beperkt zakelijk contact gelinkt aan een concreet project of aan een dossier, met een maximale duurtijd van 5 dagen.
  • Dit Formulier genereert een certificaatnummer dat in het PLF Formulier moet worden ingegeven om de rubriek professionele reizen te activeren en kan aanleiding geven tot een uitzondering op de verplichte quarantaine.

5. ​Verplichtingen voor tijdelijke tewerkstelling van werknemers of zelfstandigen die in het buitenland wonen of verblijven

 • Alle ondernemingen die tijdelijk in België werken met werknemers of zelfstandigen die in het buitenland wonen of verblijven zijn verplicht om een register bij te houden van de in het buitenland wonende of verblijvende werknemers of zelfstandigen waarin een aantal verplichte vermeldingen moeten worden opgenomen.
 • Verplichting tot registratie is niet van toepassing op de tewerkstelling van grensarbeiders en geldt evenmin wanneer het verblijf van de in het buitenland wonende of verblijvende werknemer of zelfstandige in België minder dan 48 uur duurt.
 • Alle werkgevers en ‘gebruikers’ zijn verplicht om na te gaan of de in het buitenland wonende of verblijvende werknemer of zelfstandige het PLF Formulier heeft ingevuld . Indien dit niet het geval is, dan moet de werkgever of de gebruiker erop toe zien dat het Formulier is ingevuld voor de aanvang van de tewerkstelling in België.

6. Algemene verplichting en controle

Algemene verplichting voor alle personen die zich op de arbeidsplaats bevinden om de door de overheid opgelegde verplichtingen inzake COVID (zoals regels inzake quarantaine, testen, contactopsporing) na te leven.

7. Controle

 • De naleving van bovenstaande verplichtingen kan worden gecontroleerd door de arbeidsartsen en door de inspectiediensten.
 • De sociale inspectie kondigde begin januari 2021 reeds aan dat zij bijkomende controles zou uitvoeren op telewerk (“flitscontroles”). Het is hierbij niet uitgesloten dat er ook zou worden gecontroleerd op de naleving van bovenstaande verplichtingen.

  Actiepunt

  Onder bepaalde voorwaarden zijn reizen om professionele redenen nog steeds mogelijk. Wel moeten een aantal maatregelen strik worden nageleefd en moeten de reizigers in het bezit zijn van een aantal formulieren.

  Aangezien deze materie voortdurend onderhevig is aan wijzigingen is het evenwel steeds aangeraden om op het ogenblik van vertrek de geldende regels en verplichtingen na te kijken.