Newsflash
Mobiliteit en immigratie

Gisteren 21 juni 2018 heeft de Raad van de Europese Unie de herziene Detacheringsrichtlijn goedgekeurd. De wijzigingen hebben vooral betrekking op de beloning van gedetacheerde werknemers, detacheringen van meer dan 12 maanden en uitzendarbeid. De herziene Detacheringsrichtlijn zal 20 dagen na haar publicatie in het Publicatieblad in werking treden waarna de Lidstaten nog 2 jaar de tijd zullen hebben om hun wetgeving aan de nieuwe regels aan te passen.

De Detacheringsrichtlijn bepaalt sinds 1996 een harde kern van minimum arbeidsvoorwaarden volgens de lidstaat van ontvangst die van toepassing zijn op gedetacheerde werknemers, ook al blijft hun arbeidsovereenkomst verder geregeld door de uitzendstaat.

De belangrijkste kernpunten van de herziene Detacheringsrichtlijn zijn de volgende:

  • De harde kern wordt uitgebreid met de huisvestigingsvoorwaarden volgens de lidstaat van ontvangst indien door de werkgever huisvesting wordt aangeboden en met dezelfde verplichte vergoedingen als lokale werknemers voor reis-, maaltijd-en verblijfkosten wanneer ze beroepshalve van huis zijn.
  • Gedetacheerde werknemers hebben recht op dezelfde beloning als lokale werknemers voor hetzelfde werk op dezelfde plaats. Het is aan de lidstaat van ontvangst om dit beloningsbegrip te bepalen maar het moet alle verplichte beloningselementen bevatten en niet enkel de minimumlonen.
  • Toeslagen in verband met de detacheringen mogen worden meegenomen in de vergelijking tenzij ze betrekking hebben op daadwerkelijke kosten in verband met de detachering, zoals reis-, maaltijd-en verblijfkosten. De werkgever moet deze terugbetalen volgens de nationale wetgeving en/of praktijk die van toepassing is op de arbeidsrelatie. Wanneer niet blijkt uit de voorwaarden die op de arbeidsrelatie van toepassing zijn welke onderdelen van de toeslag kosten dekt en welke loon zijn, wordt de ganse toeslag vermoed daadwerkelijke kosten in verband met de detachering te dekken.
  • In alle lidstaten moeten de algemeen verbindend verklaarde cao’s in alle sectoren ook op gedetacheerde werknemers van toepassing zijn en niet alleen in de bouwsector (dit is in België reeds het geval).
  • Na 12 maanden hebben gedetacheerde werknemers recht op alle arbeidsvoorwaarden die verplicht van toepassing zijn volgens de lidstaat van ontvangst met uitzondering van de voorwaarden en procedures voor het sluiten en beëindigen van de arbeidsovereenkomst en de aanvullende pensioenregelingen. Deze termijn kan op basis van een gemotiveerde kennisgeving worden verlengd tot 18 maanden.
  • Het ”equal treatement”-principe bij uitzendarbeid zoals voorzien in de Uitzendarbeid Richtlijn is ook van toepassing op gedetacheerde werknemers.
  • In de transportsector blijft de huidige Detacheringsrichtlijn van toepassing tot de sectorspecifieke regelgeving die thans op Europees niveau onderhandeld wordt van toepassing wordt.

Welke de impact van deze nieuwe regels zal zijn hangt ook af van hoe de lidstaten vandaag reeds de Detacheringsrichtlijn in hun wetgeving hebben omgezet. België is hierin reeds ver gegaan en veel wijzigingen zijn vandaag reeds van kracht.

> Actiepunt

Hou er rekening mee dat binnen een tweetal jaren er meer lokale wetgeving van toepassing kan zijn bij detacheringen binnen Europa.