Newsflash
Einde van de arbeidsovereenkomst
Oneerlijke concurrentie en intellectuele eigendom

Onder bepaalde voorwaarden wordt de schadevergoeding die door de voormalige werkgever wordt betaald in het kader van een niet-concurrentieovereenkomst die wordt gesloten na de kennisgeving van het ontslag, maar vóór het einde van de arbeidsovereenkomst, vrijgesteld van sociale zekerheidsbijdragen.Eens de stemmen geteld, resten er u slechts enkele formaliteiten meer in het kader van de sociale verkiezingen. Tenzij u te maken zou krijgen met een betwisting van het resultaat van uw verkiezingen.

Het was algemeen aanvaard dat de vergoedingen die worden toegekend naar aanleiding van een verplichting tot niet-concurrentie, enkel vrijgesteld zijn van sociale zekerheidsbijdragen wanneer de niet-concurrentieovereenkomst gesloten wordt na het effectieve einde van de arbeidsovereenkomst.

In een beslissing van 19 maart 2012 nuanceert het Hof van Cassatie dit principe. In deze zaak waren op dezelfde dag twee overeenkomsten gesloten: een dadingsovereenkomst betreffende de beëindiging van de arbeidsovereenkomst (er was een ontslag betekend door de werkgever) en een niet-concurrentieovereenkomst. De partijen waren overeengekomen dat de arbeidsovereenkomst slechts effectief een einde zou nemen op de tweede dag volgend op deze waarop de overeenkomsten waren gesloten. Bovendien was er geen niet-concurrentiebeding in de arbeidsovereenkomst zelf.

Het Hof heeft in casu beslist dat de vergoeding wegens niet-concurrentie in toepassing van een overeenkomst die gesloten werd na de kennisgeving van het ontslag, maar vóór het effectieve einde van de arbeidsovereenkomst niet noodzakelijkerwijze is toegekend ingevolge de beëindiging van de arbeidsovereenkomst: zij maakt dus geen loon uit dat onderworpen is aan sociale zekerheidsbijdragen.

Deze rechtspraak vermindert het belang van het juiste ogenblik waarop de niet-concurrentieovereenkomst wordt gesloten. Opdat de vergoeding wegens niet-concurrentie zou vrijgesteld zijn van sociale zekerheidsbijdragen, dient zo'n overeenkomst niet noodzakelijkerwijze te worden gesloten na het effectieve einde van de arbeidsovereenkomst. Dat neemt niet weg dat de vrijstelling van sociale zekerheidsbijdragen steeds vereist dat de vergoeding wegens niet-concurrentie in feite geen verhulde opzeggingsvergoeding is.

Let wel, dit arrest heeft geen betrekking op de geldigheidsvoorwaarden van het niet-concurrentiebeding.