Newsletter
Ondernemingsrecht en corporate governance

Het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (het “WVV”) is een feit. Het werd op 28 februari 2019 goedgekeurd, en wordt eerstdaags gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Met dit nieuwe wetboek wordt het vennootschapsrecht eenvoudiger en flexibeler. De bedoeling is om ons land aantrekkelijker te maken voor vennootschappen en verenigingen. De (internationale) VZW’s en stichtingen maken nu onderdeel uit van dit wetboek. De VZW-Wet van 1921 wordt afgeschaft.

Maar wat betekent dit nieuwe wetboek nu voor uw HR-praktijk? Dat overlopen wij in deze Newsletter.

Alle vennootschapsmandatarissen, ook bestuurders van een NV, kunnen nu een ontslagbescherming krijgen (een opzegtermijn en/of opzegvergoeding). De onduidelijkheid of leden van een directiecomité (dat ook een andere naam krijgt: “directieraad”) nu altijd zelfstandigen zijn dan wel het mandaat ook onder een arbeidsovereenkomst kunnen uitoefenen is voorbij: zij kunnen niet onder een arbeidsovereenkomst werken. Een bestuurder mag niet eveneens deel uitmaken van de directieraad. Een vaste vertegenwoordiger van een bestuurder-rechtspersoon, moet een natuurlijke persoon zijn. En deze natuurlijke persoon mag niet ook nog eens in persoonlijke naam zetelen in hetzelfde orgaan. Bestuursorganen kunnen eindelijk zonder veel voorwaarden schriftelijke beslissingen nemen. De aansprakelijkheid van vennootschaps-mandatarissen wordt beperkt, waardoor het gemakkelijker zal zijn om een verzekering aan te gaan.

Hierna bespreken we deze en andere nieuwigheden in detail.

We wensen u veel leesplezier!

WVV in de HR praktijk