Newsflash
Sociale verkiezingen

Ten laatste op dag X-60 (die valt in de periode die loopt van 15 tot en met 28 december 2023) moet u als werkgever starten met de procedure voor de sociale verkiezingen door bepaalde informatie mee te delen.

Ten laatste op dag X-60 (die valt in de periode die loopt van 15 tot en met 28 december 2023 in functie van dag Y) moet de werkgever de volgende informatie meedelen:

  • de afbakening van de technische bedrijfseenheid (TBE);
  • het aantal op dag X-60 in de TBE tewerkgestelde personeelsleden per categorie: arbeiders, bedienden (met inbegrip van de kaderleden en het leidinggevend personeel verbonden met een arbeidsovereenkomst) en de jeugdige werknemers;
  • de functies van het leidinggevend personeel (hun benaming en inhoud), met ter informatie de namen van de personen die deze functies uitoefenen;
  • de data van dag X en dag Y;
  • enkel voor de verkiezingen van de ondernemingsraad (en indien de onderneming op dag X-60 minstens 30 bedienden tewerkstelt): de functies van de kaderleden, met ter informatie de namen van de personen die deze functies uitoefenen.

De werkgever moet deze schriftelijke informatie (in de wettelijk voorgeschreven taal) meedelen:

  • aan de ondernemingsraad en het comité voor preventie en bescherming op het werk, of bij afwezigheid ervan, de vakbondsafvaardiging;
  • aan de werknemers: door aanplakking of via elektronische weg (bv. intranet, voor zover alle werknemers hiertoe tijdens hun normale werkuren toegang hebben);
  • aan de drie representatieve werknemersorganisaties (ABVV, ACLVB, ACV) en aan de representatieve organisatie van kaderleden (NCK) als er verkiezingen voor de ondernemingsraad plaatsvinden: elektronisch via de webapplicatie van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (https://www.sociale-verkiezingen.belgie.be/) of per post naar de zetel van deze organisaties.

Tussen dag X-60 en dag X-35 raadpleegt de werkgever de ondernemingsraad en het comité voor preventie en bescherming op het werk (of bij afwezigheid ervan de vakbondsafvaardiging) over de afbakening van de TBE, de functies van de leidinggevenden en, enkel voor de ondernemingsraad, de functies van de kaderleden.  Uiterlijk op dag X-35 (die valt in de periode die loopt van 9 tot en met 22 januari 2024 in functie van de binnen de onderneming gekozen verkiezingsdag Y) moet de werkgever hierover zijn beslissing meedelen.

Wij herinneren u er tevens aan dat u uw bedrijfsgegevens op de webapplicatie van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg moet nakijken vóór dag X-60.

Actiepunt

Check of u alle vereiste documenten klaar hebt voor dag X-60. Tussen dag X-60 en dag X-35 moet u de ondernemingsraad en het CPBW (of bij afwezigheid ervan de vakbondsafvaardiging) raadplegen.