Newsflash
Sociale verkiezingen

De verkiezingsdatum (dag Y) nadert met rasse schreden! Maar er staan nog enkele belangrijke stappen op de agenda. We zetten ze hieronder op een rij:

 1. Aanduiding van de getuigen
 2. Laatste aanpassingen van de kandidatenlijsten
 3. Definitieve afsluiting van de kiezerslijsten
 4. Opmaak van de stembiljetten
 5. Oproepingsbrieven overhandigen en/of versturen
 6. Oproepingsbrieven bij stemming per brief

1. Uiterlijk op X+70 (tussen 27 oktober en 9 november), kunnen de werknemersorganisaties en de organisaties van kaderleden zoveel werknemers als er stembureaus zijn aanduiden als getuigen bij de kiesverrichtingen (en een zelfde aantal plaatsvervangende getuigen).
 

2. De kandidatenlijsten kunnen nog gewijzigd worden indien er momenteel een procedure lopende is voor de arbeidsrechtbank. Bovendien kunnen kandidaten tot X+76 (tussen 2 en 15 november) vervangen worden in de volgende vijf gevallen:

 • overlijden;
 • ontslagname door een kandidaat uit de onderneming;
 • ontslagname uit de vakorganisatie die hem/haar heeft voorgedragen;
 • intrekking van de kandidatuur (uiterlijk op dag X+47);
 • wijziging van personeelscategorie.

  Vanaf X+77 (tussen 3 en 16 november) kunnen de kandidatenlijsten niet meer gewijzigd worden.

3. Ten laatste op X+77 (tussen 3 en 16 november) kunnen werknemers die geen deel meer uitmaken van de onderneming en uitzendkrachten die niet voldoen aan de kiesvoorwaarden, van de kiezerslijsten worden geschrapt (met akkoord van de ondernemingsraad, het CPBW of de vakbondsafvaardiging).

4. Eveneens op deze datum zijn de kandidatenlijsten definitief en kunnen de stembiljetten gedrukt worden. Enkele praktische aandachtspunten hierbij: correcte vermelding van alle kandidaten (namen, volgorde,…), identiek lettertype en -grootte, neutrale papierkleur indien u werkt met gekleurd papier (vermijd blauwe, rode, groene stembiljetten), enz.

5. Oproepingsbrieven: te overhandigen of versturen uiterlijk op dag X+80 (tussen 6 en 19 november).

Bij overhandiging moet je dit kunnen aantonen door de werknemer een register met ontvangstbevestiging te laten ondertekenen (werknemers die niet geldig werden opgeroepen zouden immers aanleiding kunnen geven tot nietigverklaring van de verkiezingen). Indien de kiezer niet aanwezig is op de dag van overhandiging van de oproepingsbrieven, dient hij/zij per aangetekende brief van dezelfde datum opgeroepen te worden of “door eender welk middel” voor zover u als werkgever het bewijs kan leveren van zowel de verzending als de ontvangst door de bestemmeling. Indien er geen bewijs van ontvangst voorhanden is, dient de oproepingsbrief per aangetekende brief te worden verstuurd en dit uiterlijk acht dagen voor de verkiezingsdatum (X+82). De verzending mag de oproeping bevatten voor zowel de ondernemingsraad als het preventiecomité.

6. De oproeping van kiezers die per brief stemmen vergezeld van het/de gestempeld(e) stembiljet(ten) wordt uiterlijk tien dagen voor de verkiezingsdag overhandigd aan de kiezers aanwezig in de onderneming. Deze overhandiging gebeurt opnieuw tegen ontvangstbevestiging. Voor de afwezigen verstuurt de voorzitter van het stembureau dit alles per aangetekende post op dezelfde datum. Ook hier kan de verzending van de oproepingsbrief en de stembiljetten voor zowel de ondernemingsraad als het preventiecomité bevatten. De getuigen kunnen bij deze verrichting aanwezig zijn na verwittigd te zijn door de voorzitter van het stembureau. 

Actiepunt

Check zorgvuldig alle opeenvolgende stappen in de verkiezingskalender en maak de nodige voorbereidingen om de stembiljetten en oproepingsbrieven tijdig te kunnen drukken, overhandigen of versturen.

Wilt u meer weten over onze op maat gemaakte opleidingen over de bevoegdheden en werking van de ondernemingsraad en het preventiecomité en de rechten en plichten van de werknemersafgevaardigden? Stuur dan een mail naar socialelections@claeysengels.be.

Ook voor al uw andere vragen over de sociale verkiezingen kunt u op dit adres terecht.

Heeft u nog bijkomende vragen in verband met de sociale verkiezingen in het algemeen? Contacteer ons via socialelections@claeysengels.be of stel uw vraag aan onze interactieve Chatbot Thierry via deze link . Uiteraard staan wij ook met ons sociale verkiezingsteam steeds voor u paraat!

Download uw gratis exemplaar van de VerkiezingsWijzer 2020 op onze website.