Newsflash
Collectieve arbeidsbetrekkingen

Op 17 juni 2021 heeft het parlement een wetsvoorstel aangenomen tot uitbreiding van het rouwverlof bij het overlijden van een partner of een kind en inzake het flexibeler opnemen van het rouwverlof. Het doel van deze wet is voldoende tijd uit te trekken, vanuit een medisch perspectief, om een natuurlijk en normaal rouwproces te bevorderen.

Uitbreiding van het rouwverlof bij overlijden echtgeno(o)t(e) / samenwonende partner / kind

Vanaf de inwerkingtreding van de wet (datum nog niet gekend op het ogenblik van de publicatie van deze newsflash), wordt het rouwverlof verlengd van 3 dagen naar 10 dagen in geval van overlijden van een van de volgende personen:

 • echtgeno(o)t(e) van de werknemer;
 • samenwonende partner van de werknemer;
 • kind van de werknemer;
 • kind van de echtgeno(o)t(e) of de samenwonende partner;
 • pleegkind in het kader van langdurige pleegzorg.

Dit verlof zal ook flexibeler zijn. Momenteel moeten de drie dagen worden opgenomen in de periode die begint op de dag van het overlijden en eindigt op de dag van de begrafenis. In de toekomst zullen drie dagen moeten worden opgenomen tussen de dag van het overlijden en de dag van de begrafenis en de overige zeven dagen in het jaar volgend op de dag van het overlijden. Op verzoek van de werknemer en met instemming van de werkgever zal het echter mogelijk zijn om van deze twee regels af te wijken.

Uitbreiding van het rouwverlof bij overlijden van een andere naaste verwant in de eerste graad

Het rouwverlof wordt uitgebreid tot 2 dagen in geval van overlijden van een van de volgende personen die bij de werknemer inwonen:

 • zus of broer van de werknemer;
 • schoonbroer of schoonzus van de werknemer;
 • grootvader of grootmoeder van de werknemer;
 • kleinkind van de werknemer;
 • overgrootvader of overgrootmoeder van de werknemer;
 • achterkleinkind van de werknemer;
 • schoonzoon, schoondochter of samenwonende partner van de werknemer.

Deze dagen moeten worden opgenomen tussen de dag van het overlijden en de dag van de begrafenis.

Indien de overledene niet bij de werknemer inwoonde, wordt het rouwverlof behouden op 1 dag, op te nemen op de dag van de begrafenis.

In beide gevallen kan worden afgeweken van het tijdstip van opname van de verlofdag(en), indien op verzoek van de werknemer anders met de werkgever is overeengekomen.

Nieuwe verloven

In de toekomst zal het recht op 3 dagen rouwverlof worden toegekend bij het overlijden van een van de volgende personen:

 • vader of moeder van de echtgeno(o)t(e) / de samenwonende partner;
 • schoonvader of stiefvader van de werknemer / de echtgeno(o)t(e) / de samenwonende partner;
 • schoonmoeder of stiefmoeder van de werknemer / de echtgeno(o)t(e) / de samenwonende partner;
 • pleegvader of pleegmoeder van de werknemer in het kader van langdurige pleegzorg op het moment van het overlijden.

In deze gevallen moet het verlof worden opgenomen tussen de dag van het overlijden en de dag van de begrafenis, tenzij op verzoek van de werknemer anders met de werkgever wordt overeengekomen.

Ten slotte is ook een recht op rouwverlof voorzien in geval van overlijden van een pleegkind van de werknemer of diens echtgeno(o)t(e) of samenwonende partner in het kader van kortdurende pleegzorg op het moment van het overlijden, gedurende 1 dag, op te nemen op de dag van de begrafenis, tenzij op verzoek van de werknemer anders met de werkgever is overeengekomen.

Actiepunt

De situaties waarin uw werknemers recht hebben op rouwverlof zullen binnenkort worden uitgebreid en de duur van het verlof zal in sommige gevallen worden uitgebreid. Het ogenblik van de opname van het rouwverlof zal ook flexibeler zijn. Wij houden u op de hoogte van de inwerkingtreding van de wet.