Newsflash
Collectieve arbeidsbetrekkingen

Gisterenavond maakte de Nationale Veiligheidsraad versterkende maatregelen bekend met het doel de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Deze maatregelen zullen een verregaande invloed hebben op bedrijven en tewerkstelling. De regering bevestigde daarbij de reeds genomen initiatieven.

In de eerste plaats kunnen bedrijven die hun personeel niet mogen tewerk stellen ingevolge het coronavirus een beroep doen op het stelsel van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht. Dit stelsel werd intussen verlengd tot 30 juni 2020. Het bedrag van de uitkering werd verhoogd tot 70% van een geplafonneerd loon. Meer informatie hierover kan u u terugvinden in onze vorige newsflash .

Bedrijven die ten gevolge van het Covid-19 coronavirus geconfronteerd worden met een substantiële daling van hun productie, omzet of bestellingen, kunnen een beroep doen op het stelsel van economische werkloosheid. Indien de onderneming hiervoor een erkenning als onderneming in moeilijkheden moet aanvragen bij de Minister van Werk, kan zij in afwachting van het voltooien van die erkenningsprocedure nu ook het stelsel van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht aanvragen.

Inmiddels wordt het Covid-19 coronavirus officieel beschouwd als pandemie en beginnen ook steeds meer bedrijven de economische impact van het virus te voelen. Wanneer een onderneming te maken krijgt met werkgebrek, kunnen de arbeidsovereenkomsten geschorst worden door invoering van tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken. Voor arbeiders volstaat het om aan te tonen dat de normale arbeidsregeling niet kan gehandhaafd worden wegens economische oorzaken. Voor bedienden moet de onderneming daarentegen in principe voldoen aan strenge preliminaire voorwaarden (nl. 10% daling van de omzet, van de productie of van de bestellingen of 10% graad van tijdelijke werkloosheid bij de arbeiders). Het probleem is echter dat, teneinde de daling te beoordelen, er gekeken wordt naar de cijfers van het meest recente ingediende kwartaal (in casu het vierde kwartaal 2019) en er in dit kwartaal nog geen daling merkbaar was (aangezien er nog geen sprake was van het coronavirus).

Wanneer een onderneming niet voldoet aan deze preliminaire voorwaarden, kan ze een aanvraag indienen bij de Minister van Werk om erkend te worden als onderneming in moeilijkheden op basis van onvoorziene omstandigheden die op korte termijn een substantiële daling van de omzet, de productie of het aantal bestellingen tot gevolg hebben.

Vooraleer ondernemingen deze aanvraag kunnen indienen, moet de onderneming eerst trachten een ondernemings-cao te sluiten met haar vakbondsafvaardiging. Dit veronderstelt onderhandelingen, onder meer inzake het bedrag van het supplement dat de werkgever zal betalen, de maatregelen tot maximaal behoud van de tewerkstelling en de maximale duurtijd van de schorsing. Indien de onderhandelingen met de vakbondsafvaardiging niet binnen twee weken tot een akkoord leiden of indien er binnen de onderneming geen vakbondsafvaardiging bestaat, dan mag de onderneming een ondernemingsplan opmaken in de plaats van een cao.

Vervolgens kan de onderneming haar aanvraag tot erkenning als onderneming in moeilijkheden indienen bij de FOD WASO, samen met de cao of het ondernemingsplan. Daarna wordt de aanvraag voorgelegd aan de Commissie Ondernemingsplannen, die binnen twee weken haar advies aan de Minister meedeelt. Op basis van dit advies doet de Minister uitspraak over de erkenningsaanvraag.

Aangezien de volledige erkenningsprocedure wel enige tijd in beslag kan nemen, laat de RVA in bepaalde gevallen toe dat ondernemingen ook een beroep doen op het bovenvermelde regime van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht in afwachting van het voltooien van de procedure tot erkenning als onderneming in moeilijkheden. Om overmacht in te roepen, moet de werkgever zo snel mogelijk elektronische aangifte doen bij het regionale RVA-kantoor. De RVA erkent de overmacht dan gemiddeld binnen de drie à vier dagen.

Actiepunt

Laat uw onderneming indien nodig erkennen als onderneming in moeilijkheden om een beroep te kunnen doen economische werkloosheid voor bedienden. In afwachting kan u bovendien een aanvraag voor tijdelijke werkloosheid wegens overmacht indienen bij de RVA. Wij kunnen uw onderneming uiteraard bijstaan in deze aanvraagprocedures.

Save-the-date

Wij organiseren een webinar over dit topic in het Frans op 19 maart om 12u30 en in het Nederlands op 20 maart om 14u. Een uitnodiging wordt hiervoor binnenkort verzonden.