Newsflash
Gegevensbescherming en privacy

In een recent arrest van 12 januari 2016 oordeelde het Europees Hof van de Rechten van de Mens (EHRM) dat het recht op privacy van een werknemer niet geschonden was nadat hij ontslagen was op basis van een controle door de werkgever van zijn e-mail en chatberichten die verstuurd werden tijdens de werkuren. 

Een werknemer had op vraag van zijn werkgever een Yahoo Messenger account aangemaakt om vragen van klanten te beantwoorden. Een interne policy van de werkgever schreef voor dat bedrijfsgoederen en -computers enkel voor professionele doeleinden konden worden aangewend. 

Een controle van deze account door de werkgever wees uit dat de werknemer deze veelvuldig had gebruikt tijdens de werkuren om privégesprekken te voeren via e-mail en chat. 

Daarop werd hij ontslagen. 

De werknemer vocht zijn ontslag aan omdat hij meende dat zijn recht op privacy was geschonden. 

Volgens het EHRM heeft een werkgever het recht om in het kader van zijn gezagsrecht na te gaan of een werknemer zich tijdens de werkuren wel bezighoudt met zijn professionele activiteiten. 

Dit kan bijvoorbeeld door een controle uit te voeren van de e-mail en chataccount van de werknemer. In dit geval mocht de werkgever ervan uitgaan dat er zich enkel professionele berichten in die account bevonden aangezien dit zo was opgelegd aan de werknemer en deze ook had ontkend zijn professionele account voor privédoeleinden te hebben gebruikt. 

Het arrest van het EHRM geeft de werkgever evenwel geen carte blanche om de e-mail en chatberichten van werknemers te controleren. De inmenging in het privéleven dient steeds te voldoen aan de beginselen van legaliteit, finaliteit en proportionaliteit. 

Belgische werkgevers moeten daarnaast in het bijzonder ook rekening houden met cao nr. 81 van 26 april 2002. 

Voor meer informatie, zie: EHRM 12 januari 2016, nr. 61496/08, Barbulescu/Roemenië . 

> Actiepunt
Indien u overweegt de elektronische on-linecommunicatiegegevens van werknemers te controleren, ga dan steeds na of deze controle beantwoordt aan de beginselen van legaliteit, finaliteit en proportionaliteit.

Zorg voor een duidelijke Internet- en ICT policy in lijn met cao nr. 81 van 26 april 2002.