Newsflash
Collectieve arbeidsbetrekkingen
Fiscaliteit en sociale zekerheid

De federale regering heeft eergisteren een akkoord bereikt over de begroting voor 2022. De regering heeft in zijn begrotingsvoorstel een aantal maatregelen voorgesteld die een belangrijke impact zullen hebben voor werkgevers en werknemers.

  • Arbeidsrechtelijke maatregelen

Afschaffing van het ziektebriefje en re-integratie langdurig zieken

De regering kondigt aan dat in ondernemingen (die normaal gezien gedefinieerd zullen worden als de ondernemingen die ten minste 50 werknemers tewerkstellen) het ziektebriefje voor één dag zal worden afgeschaft. Werknemers zullen hier maximum drie keer per jaar gebruik van kunnen maken. Bij een vierde afwezigheid of als de werknemer langer dan één dag ziek is, zal de werknemer wel nog een ziektebriefje moeten bezorgen. In kleine en middelgrote ondernemingen blijft het ziektebriefje bij dag één wel behouden.

Om de re-integratie van langdurig ziekten aan te moedigen zullen ondernemingen met meer dan 50 werknemers moeten aantonen dat ze voldoende moeite doen om hun langdurig zieke werknemers te re-integreren. Ondernemingen die bovenmatig veel ziekten hebben riskeren een boete van 2,5 procent van de loonmassa van een kwartaal, waarbij slechts rekening zal worden gehouden met de werknemers jonger dan 55 jaar.

Vierdagenweek, recht op deconnectie, registratie van arbeidstijd en nachtarbeid in de e-commerce

De regering wil de omvorming van de vijfdagenweek naar een vierdagenweek mogelijk maken. Deze hervorming wordt samen met andere hervormingen zoals het recht op deconnectie, de flexibilisering van weekregelingen, de registratie van de arbeidstijd en de nachtarbeid in de e-commerce doorgeschoven naar de sociale partners. Indien de sociale partners er niet in slagen om een akkoord te bereiken m.b.t. de versoepeling van de nachtarbeid in de e-commerce zullen er individuele proefprojecten in de bedrijven kunnen plaatsvinden.

Het individueel opleidingsrecht en het activerend ontslagrecht

Het is de bedoeling dat iedere werknemer op termijn recht krijgt op vijf dagen opleiding per jaar. Om het opdoen van nieuwe kennis en vaardigheden verder te stimuleren voorziet de regering dat de opzeggingsvergoeding in bepaalde situaties gedeeltelijk zal worden ingezet om mensen op te leiden en te activeren.

Tewerkstelling van werklozen in knelpuntberoepen

De regering wil het voor werklozen mogelijk maken om een knelpuntberoep te combineren met een deel van hun werkloosheidsuitkering. Langdurig werklozen die in een knelpuntberoep aan de slag gaan, zullen gedurende drie maanden, 25 procent van hun werkloosheidsuitkering kunnen combineren met hun loon.

  • Fiscale maatregelen

Uitdoving van de bijzondere bijdrage sociale zekerheid en hervorming van het systeem van bedrijfsvoorheffing

Om te zorgen voor een hoger nettoloon, voorziet de regering in de gefaseerde uitdoving van de bijzondere bijdrage voor de sociale zekerheid en de hervorming van de bedrijfsvoorheffing. De regering streeft naar een systeem waarbij werknemers een hoger nettoloon per maand krijgen in plaats van een hoge terugbetaling vele maanden later in de belastingafrekening.

  • Parafiscale maatregelen

Aanwerving eerste werknemer

Omwille van de vele misbruiken m.b.t. de parafiscale vrijstelling die werkgevers krijgen voor de eerste werknemer die ze aanwerven, heeft de regering beslist om deze vrijstelling te beperken. De vrijstelling bij de eerste aanwerving blijft behouden, maar met een loonplafond van 4.000 euro per kwartaal.

Kernboodschap

Deze maatregelen zijn nog niet voldoende concreet of dienen nog verder uitgewerkt te worden door de sociale partners. Wij volgen dit voor u op en komen erop terug.