Vanaf 1 januari 2016: maaltijdcheques voor een maximum bedrag van 8 euro en verhoging vrijstelling bonus CAO nr. 90

Terug
Datum:
30 Dec 2015

Vanaf 1 januari 2016 worden de maximale waarde van de maaltijdcheques en het vrijgestelde bedrag van de niet-recurrente resultaatsgebonden verloning (bonusplan CAO nr. 90) verhoogd. Bij deze verhoging moeten de werkgevers rekening houden met de loonnorm voor 2016. 


Vanaf 1 januari 2016 wordt de maximale waarde van de maaltijdcheque verhoogd tot 8 euro. Het maximumbedrag van de werkgeversbijdrage in een maaltijdcheque bedraagt vanaf dan 6,91 euro terwijl het minimumbedrag van de werknemersbijdrage 1,09 euro blijft. Het fiscaal aftrekbaar bedrag op elke maaltijdcheque wordt eveneens opgetrokken van 1 euro naar 2 euro.

De fiscale vrijstelling van de niet-recurrente resultaatsgebonden verloning (bonusplan CAO nr. 90) wordt vanaf 1 januari 2016 eveneens verhoogd van 2.695 euro naar 2.755 euro.

De verhogingen zijn het gevolg van het sociaal akkoord van de Groep van 10 dat eerder dit jaar werd gesloten.

Wij willen er graag de aandacht op vestigen dat beide loonelementen in principe deel uitmaken van de loonkost, waardoor de loonnorm mogelijk in het gedrang kan komen. Voor 2016 bestaan er twee maximale marges voor de loonkostontwikkeling:

  • 0.5% van de brutoloonmassa (alle kosten inbegrepen);
  • te verhogen met 0,3% van de nettoloonmassa (zonder bijkomende kosten voor de werkgever). 

Het is niet helemaal duidelijk wat precies onder de marge van 0,3% valt, maar wij gaan ervan uit dat de verhoging van de maximale waarde van maaltijdcheques en het bonusplan CAO nr.90. hieronder zouden kunnen vallen.

Volgens de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, zou een niet-recurrente resultaatsgebonden verloning (bonusplan CAO nr. 90) toegelaten worden ondanks de loonnorm, alhoewel de wet zelf dit niet met zoveel woorden zegt...


> Actiepunt
Vanaf 1 januari 2016 kunnen werkgevers beslissen om de waarde van de maaltijdcheques en/of het bedrag van het bonusplan CAO nr. 90 te verhogen. Deze verhoging moet evenwel gebeuren in overeenstemming met de loonnorm.