Sociale verkiezingen 2016: laatste etappes vóór de verkiezingsdag!

Terug
Categories
Newsflash
Onderwerpen
Sociale verkiezingen
Datum:
19 Apr 2016

De dag van de sociale verkiezingen (dag Y) nadert met rasse schreden! Maar op de kalender staan nog een aantal belangrijke data. We zetten ze hieronder op een rij:

 1. Aanwijzing getuigen
 2. Laatste aanpassingen kandidatenlijsten
 3. Update kiezerslijsten
 4. Stembiljetten drukken
 5. Oproepingsbrieven overhandigen en/of versturen
 6. Oproepingsbrieven bij stemming per brief

 

 1. Ten laatste op X+70 (tussen 19 april en 2 mei) kunnen de werknemersorganisaties en de organisaties van kaderleden zoveel werknemers als er stembureaus zijn aanduiden als getuigen bij de kiesverrichtingen (en een zelfde aantal plaatsvervangende getuigen).

 2. De kandidatenlijsten kunnen nog gewijzigd worden indien er momenteel een procedure lopende is voor de arbeidsrechtbank. Bovendien kunnen kandidaten tot X+76 (tussen 25 april en 8 mei) vervangen worden in de volgende vijf gevallen:
  - overlijden;
  - ontslagname door een kandidaat uit de onderneming;
  - ontslagname uit de vakorganisatie die hem/haar heeft voorgedragen;
  - intrekking van de kandidatuur (uiterlijk op dag X+47);
  - wijziging van personeelscategorie.

  Vanaf X+77 (tussen 26 april en 9 mei) kunnen de kandidatenlijsten niet meer gewijzigd worden.

 3. Ten laatste op X+77 (tussen 26 april en 9 mei) kunnen werknemers die geen deel meer uitmaken van de onderneming van de kiezerslijsten worden geschrapt (met akkoord van de ondernemingsraad, het CPBW of de vakbondsafvaardiging).

 4. Eveneens op deze datum zijn de kandidatenlijsten definitief en kunnen de stembiljetten gedrukt worden. Enkele praktische aandachtspunten hierbij: correcte vermelding van alle kandidaten (namen, volgorde,...), identiek lettertype en -grootte, neutrale papierkleur indien je werkt met gekleurd papier (vermijd blauwe, rode, groene stembiljetten), enz.

 5. Oproepingsbrieven: te overhandigen of versturen uiterlijk op dag X+80 (tussen 29 april en 12 mei).
  Bij overhandiging moet je dit kunnen aantonen door de werknemer een register met ontvangstbevestiging te laten ondertekenen (werknemers die niet geldig opgeroepen werden zouden immers aanleiding kunnen geven tot nietigverklaring van de verkiezingen). Indien de kiezer niet aanwezig is op de dag van overhandiging van de oproepingsbrieven, dient hij/zij per aangetekende brief van dezelfde datum opgeroepen te worden of "door eender welk middel" voor zover je als werkgever het bewijs kan leveren van zowel de verzending als de ontvangst door de bestemmeling. Indien er geen bewijs van ontvangst voorhanden is, dient de oproepingsbrief per aangetekende brief te worden verstuurd en dit uiterlijk acht dagen vóór de verkiezingsdatum. De verzending mag de oproeping bevatten voor zowel de ondernemingsraad als het preventiecomité.

 6. De oproeping van kiezers die per brief stemmen vergezeld van het/de gestempeld(e) stembiljet(ten) wordt uiterlijk tien dagen voor de verkiezingsdag overhandigd aan de kiezers aanwezig in de onderneming. Deze overhandiging gebeurt opnieuw tegen ontvangstbevestiging. Voor de afwezigen verstuurt de voorzitter van het stembureau dit alles per aangetekende post op dezelfde datum. Ook hier kan de verzending de oproepingsbrief en de stembiljetten voor zowel de ondernemingsraad als het preventiecomité bevatten. De getuigen kunnen bij deze verrichting aanwezig zijn na verwittigd te zijn door de voorzitter van het stembureau.

  > Actiepunt
  Check zorgvuldig alle opeenvolgende stappen in de verkiezingskalender en maak de nodige voorbereidingen om de stembiljetten en oproepingsbrieven tijdig te kunnen drukken, overhandigen of versturen.

  Wil je meer weten over onze op maat gemaakte opleidingen over de bevoegdheden en werking van de ondernemingsraad en het preventiecomité en de rechten en plichten van de werknemersafgevaardigden? Stuur dan een mail naar socialelections@claeysengels.be.
  Ook voor al uw andere vragen over de sociale verkiezingen kunt u op dit adres terecht.