Regeerakkoord Michel I creëert zorgen rond SWT

Terug
Datum:
17 Okt 2014

<p>Werknemers die op 31 oktober 2014 in opzeg geplaatst zijn met het oog op SWT kunnen volgens het regeerakkoord van de nieuwe regering nog genieten van de huidige regels inzake SWT, die vanaf 2015 zullen verstrengd worden.</p>

Het regeerakkoord voorziet o.a. een verstrenging van de algemene leeftijdsvoorwaarde voor het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT) (het vroegere "brugpensioen") van 60 naar 62 jaar vanaf 2015. Ook wordt de leeftijd voor sommige afwijkende stelsels voor lange loopbanen en zware beroepen opgetrokken van 56 naar 58 jaar vanaf 2015.

Het regeerakkoord bepaalt dat werknemers die reeds 'in opzeg geplaatst zijn' uiterlijk op datum van '(31/10/2014)' nog een beroep kunnen doen op de huidige voorwaarden.

Aangezien deze datum tussen haakjes staat, is het verre van zeker dat deze datum definitief is. Het is best mogelijk dat in de uiteindelijke regelgeving een andere datum wordt opgenomen of dat er een overgangsregeling wordt voorzien.

Vraag is ook wat 'in opzeg geplaatst zijn' betekent. De meest strikte interpretatie bestaat er in dat de opzeg uiterlijk op 31 oktober 2014 een aanvang moet nemen. Aangezien 31 oktober 2014 een vrijdag is, heeft dit onder de nieuwe ontslagregels   tot gevolg dat de opzeg de facto moet ingaan op maandag 27 oktober 2014, hetgeen op zijn beurt dan weer betekent dat de opzeg uiterlijk op woensdag 22 oktober 2014 (bij aangetekende brief) gegeven zou moeten worden. Bij ontslag met onmiddellijke ingang voor of op 31 december 2014 kan men volgens ons ook nog een beroep doen op de bestaande regels voor zover de werknemer op het ogenblik van zijn ontslag aan de leeftijds- en anciënniteitsvoorwaarden voldoet.

Dat gezegd zijnde is het uiteraard af te raden om in sneltempo één of meerdere werknemers met SWT te sturen die hiervoor binnenkort mogelijks niet meer in aanmerking zouden komen. Dit zou in bepaalde gevallen beschouwd kunnen worden als leeftijdsdiscriminatie. Vanzelfsprekend moeten ook alle andere regels inzake SWT en meervoudig of collectief ontslag steeds worden nageleefd.

 

> Actiepunt

Hou er rekening mee dat het regeerakkoord voorziet in beperkingen voor het gebruik van SWT vanaf 2015. Werknemers die nog in opzeg geplaatst zouden zijn voor 31 oktober 2014 zouden volgens de tekst van het regeerakkoord nog van de huidige regels kunnen genieten.