Berekening beschermingsvergoeding voor werknemers in deeltijds ouderschapsverlof

Terug
Datum:
4 Mrt 2014

<p>Het Europees Hof van Justitie heeft beslist dat wanneer een voltijdse werknemer tijdens zijn deeltijds ouderschapsverlof onwettig wordt ontslagen, de beschermingsvergoeding moet berekend worden op basis van zijn loon voor voltijds werk.</p>

Het Europees Hof van Justitie heeft beslist dat wanneer een voltijdse werknemer tijdens zijn deeltijds ouderschapsverlof onwettig wordt ontslagen, de beschermingsvergoeding moet berekend worden op basis van zijn loon voor voltijds werk.

Een werkneemster werd ontslagen zonder dringende of voldoende reden tijdens haar deeltijds ouderschapsverlof en had bijgevolg recht op een forfaitaire beschermingsvergoeding gelijk aan zes maanden loon. Hoe dient deze vergoeding nu berekend te worden: op basis van het voltijdse of deeltijdse loon?

Het Hof van Justitie heeft geoordeeld dat wanneer een werknemer tijdens zijn deeltijds ouderschapsverlof onwettig wordt ontslagen, de forfaitaire beschermingsvergoeding moet worden bepaald op basis van het loon dat deze werknemer zou hebben verdiend indien hij zijn arbeidsprestaties niet had verminderd.

Het Hof baseert zich voor deze beslissing op de Europese raamovereenkomst die voorziet dat, om het recht op ouderschapsverlof daadwerkelijk uit te oefenen, de lidstaten de nodige maatregelen moeten nemen om de werknemers tegen ontslag wegens het aanvragen of opnemen van ouderschapsverlof te beschermen. De bestaande Belgische regeling inzake de forfaitaire beschermingsvergoeding zou volgens het Hof haar nuttige werking verliezen indien de vergoeding zou worden bepaald op basis van het verminderde loon.

Het Hof had eerder haar gelijkluidend standpunt met betrekking tot de berekeningsbasis voor de opzeggingsvergoeding in geval van ouderschapsverlof al duidelijk gemaakt in het arrest Meerts (zie Newsflash).

 

> Actiepunt

Houd er rekening mee dat de forfaitaire beschermingsvergoeding bij deeltijds ouderschapsverlof, indien verschuldigd, zal moeten worden berekend op basis van het loon dat de werknemer zou hebben verdiend indien hij zijn arbeidsprestaties niet had verminderd.