Ontslagrecht : een stand van zaken

Back

Ontslagrecht : een stand van zaken

Start date:
23 Oct 2020
Start time:
08:45
End date:
23 Oct 2020
End time:
17:00
Location:
Holiday Inn Gent Expo , Maaltekouter 3, 9051 St. Denijs-Westrem

Tijdens deze studiedag worden de laatste ontwikkelingen inzake ontslagrecht praktijkgericht besproken door vier ervaren praktijkjuristen, waarbij uiteraard ook telkens de meest recente en relevante rechtspraak aan bod komt.

Programma

08u45 Onthaalkoffie en registratie van de deelnemers

9u30 Individueel ontslag: de laatste ontwikkelingen op wetgevend vlak en een selectie van relevante gerechtelijke uitspraken inzake individueel ontslag
mr. Sabine Vanoverbeke
Deze uiteenzetting zal inspelen op de actualiteit en de meest recente ontwikkelingen zullen worden behandeld.
Eind november 2019 zijn bvb. deze items al vermeldenswaard:
• op wetgevend vlak: de uitbreiding van de outplacementverplichtingen bij beëindiging
van de overeenkomst door medische overmacht
• inzake rechtspraak: de arresten van het Grondwettelijk Hof i.v.m. de opzeggingstermijnen voor hogere bedienden in de overgangsregeling

11u00 Koffiepauze

11u15 Ontslag van beschermde werknemers
mr. Stijn Demeestere
Tijdens deze sessie wordt een actuele stand van zaken gegeven op basis van recente rechtspraak en eigen praktijkervaringen:
• De afbakening van de begunstigden van de ontslagbescherming
• De aanvang en duur van de ontslagbescherming
• De drieledige draagwijdte van de ontslagbescherming: ontslagbeperking, discriminatieverbod & beperking op overplaatsing
• Het ontslag om dringende reden of om economische of technische redenen, de te volgen procedures (met aandacht voor de positie van de werknemer tijdens de procedure)
• Sancties bij onrechtmatig ontslag: re-integratie, beschermingsvergoeding (cumul met andere vergoedingen?)
• Mogelijkheid tot rechtsgeldige verzaking en afstand van bescherming(svergoeding)

13u00 Broodjesbuffet

13u45 Privacy-aspecten en ontslag
mr. Isabel Plets
Bewijs en/of motivering van ontslagreden
• bewijs via monitoring van werknemers
- vormen van monitoring van werknemers
- voorwaarden van monitoring van werknemers
• gevolgen van onrechtmatige of onwettelijke monitoring

Impact van GDPR op ontslag
• retentie van persoonsgegevens werknemers
• uitoefening rechten door betrokkenen (recht op inzage, recht op wissing, enz.)

15u15 Koffiepauze

15u30 Collectief ontslag en sluiting van onderneming
mr. Dieter Dejonghe
• Sectorale werkzekerheidsbedingen en meervoudig ontslag
• Collectief ontslag:
- het verschil tussen "meervoudig ontslag" en "collectief ontslag"
- informatie en consultatie in geval van collectief ontslag: de impact van de Wet Renault
- concreet verloop van het proces en concrete aandachtspunten
- betwisting van de informatie- en consultatieprocedure
- activerend beleid en sociale plannen - actuele topics en concrete voorbeelden.
• Welke procedures naleven als er sprake is van zowel sluiting als van collectief ontslag ?
• Sluiting en het ontslag van beschermde werknemers

17u00 Laatste mogelijkheid tot vraagstelling

Speakers

Getting to the event