Overweegt u om in 2017 werknemers te ontslaan met het oog op SWT? / Vous envisagez de licencier des travailleurs en vue d’accéder au RCC en 2017?

Back
Categories
News
Date:
13 Dec 2016

Overweegt u om in 2017 werknemers te ontslaan met het oog op SWT? Denk dan goed na en reken even uit wat dit uw onderneming zou kunnen kosten! De regering heeft immers zonet een ontwerp van programmawet ingediend bij de Kamer waarin opnieuw een gevoelige verhoging van de werkgeversbijdragen ingeval van SWT voorzien wordt en dit met ingang van 1 januari 2017!

Zo is het de bedoeling dat de werkgever onderstaande werkgeversbijdragen moeten ophoesten aan de werknemers die:

  • na 31 oktober 2016 met onmiddellijke ingang of met een opzeggingstermijn worden ontslagen;
  • toetreden tot het SWT vanaf 1 januari 2017;
  • en de hieronder vermelde leeftijd bereiken bij de aanvang van het SWT.

Ontwerp van Programmawet

Leeftijd werknemer

Werkgeversbijdrage

58 < 60 jaar

75%

60 < 62 jaar

37,50%

62 jaar of +

31,25%

Zoals ook nu het geval is, zouden er voor ondernemingen in herstructurering of in moeilijkheden gedurende een bepaalde periode lagere tarieven gelden. Welke deze precies zullen zijn, staat nog niet vast. Het zou wel de bedoeling zijn om ondernemingen die een intentie tot collectief ontslag hebben aangekondigd vóór 1 november 2016 nog te laten vallen onder de huidige regeling.

Naast de verhoging van de werkgeversbijdragen bij SWT voorziet de regering trouwens ook een gevoelige verhoging van de werkgeversbijdragen bij SWAV (de zgn. “Canada Dry” stelsels). Wij volgen het wetgevend proces vanzelfsprekend op de voet op en houden u op de hoogte van verdere ontwikkelingen.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vous envisagez de licencier des travailleurs en vue d’accéder au RCC en 2017? Réfléchissez bien au coût pour votre entreprise : le gouvernement vient de déposer devant la Chambre un projet de loi-programme consacrant une nouvelle augmentation sensible des cotisations patronales en cas de RCC !
 
Ainsi, l’employeur serait redevable de cotisations patronales reprises ci-dessous, aux travailleurs:

  • licenciés avec effet immédiat ou moyennant un préavis après 31 octobre 2016 ;
  • qui accèdent au RCC à partir du 1er janvier 2017 ;
  • et atteignent l’âge mentionné ci-dessous en début de RCC.

Projet de loi-programme

Age du travailleur

Cotisations patronales

58 < 60 ans

75 %

60 < 62 ans

37,50 %

62 ans ou +

31,25 %

Pour les entreprises en restructuration ou en difficultés (et en principe, pour celles ayant annoncé leur intention de licenciement collectif avant le 1er novembre 2016), des tarifs réduits seraient applicables pendant une période déterminée. 
 
Enfin, outre l’augmentation des cotisations patronales pour le RCC, le gouvernement prévoit également une augmentation sensible des cotisations patronales pour le RCIC (les systèmes dits “Canada Dry”). Nous suivons évidemment de près le processus législatif et vous tiendrons informés des développements futurs.